Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Δεν θα διανείμει μέρισμα

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008 για περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρείας αποφάσισε η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες.Παράλληλα, εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για την κάλυψη με ίδια συμμετοχή του επενδυτικού σχεδίου συνολικού ποσού 1.269.058,70 ευρώ καθώς και για κεφάλαιο κίνησης σε επένδυση πόσου 790.906 με κεφαλαιοποίηση: α) αφορολόγητων αποθεματικών, ποσό 1.640.539,01 β) αφορολόγητων αποθεματικών
ποσό 127.719,44, γ) αφορολόγητων αποθεματικών ποσό 7.121,23, δ) αφορολόγητων αποθεματικών ποσό 288.539,18 ε) υπολοίπου κερδών εις νέο, ποσό 179.107,61 στ) μέρους από τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσό 43.641,03 με διανομή δωρεάν μετοχών σε σχέση 1 νέα για κάθε 4 παλιές. Ο αριθμός των μετοχών θα γίνει 24.326.250 τεμ. και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 11.433.337,49 ευρώ. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβ
Keywords
Τυχαία Θέματα