ΔΕΗ: Διευκρινίσεις για την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς από εργολάβους

Διευκρινίσεις, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, σχετικά με την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς από εργολάβους για λογαριασμό της ΔΕΗ, παρέχει η επιχείρηση:1) Στις συμβάσεις που συνάπτει η Διεύθυνση του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με εργολάβους για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, ρητά προβλέπεται η τήρηση από τους εργολάβους όλων των διατάξεων του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), του Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας και γενικότερα όλων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.2) Όταν διαπιστωθεί από τα εντεταλμένα όργανα της Επιχείρησης οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς, απαιτείται από τους εργολάβους η απομάκρυνση του εξοπλισμού ή του προσωπικού ως ακατάλληλου. Σε περίπτωσης μη συμμόρφωσης ή ανάλογα με την παράβαση των εργολάβων τότε η Επιχείρηση προχωρεί στην προσωρινή ή στην οριστική λύση της συνεργασίας.3) Κατά την πληρωμή των μηνιαίων πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών υποχρεωτικά από
Keywords
Τυχαία Θέματα