Σιδενορ: Συμμετοχή στην ΑΜΚ της θυγατρικής Αειφόρος

17:47 6/7/2009 - Πηγή: Reporter
Στην αποφασισθείσα αύξηση με την καταβολή του ποσού των 370.440 Ευρώ σε μετρητά και την ανάληψη 123.480 νέων μετοχών της κατά 90% θυγατρικής της, με την επωνυμία ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε., πρόκειται να συμμετάσχει η Σιδενόρ. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. θα ανέρχεται σε 2.175.600 Ευρώ διαιρούμενο σε 725.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης και η ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. θα κατέχει πλέον 652.680 μετοχές (ποσοστό 90%).
Keywords
Τυχαία Θέματα