Σε 51,099 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΓΕΚΑ

Σύμφωνα με την ΕΛΓΕΚΑ μετά την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των 117.300 ιδίων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 51.099.248,00 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου σε 31.937.030 που αντιστοιχούν σε ισόποσο αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ η κάθε μία.
Keywords
Τυχαία Θέματα