Προς εκποίηση 652 μετοχές της Δίας ΑΕΕΧ

Η Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. διορίστηκε ως το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα διενεργήσει την εκποίηση των 652 μετοχών της Δίας ΑΕΕΧ. Οι μετοχές αυτές προέρχονται από αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δίας Α.Ε.Ε.Χ. μετά την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας Global Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης Α.Ε.Ε.Χ.
Keywords
Τυχαία Θέματα