Καθαρό μέρισμα 0,255 ευρώ από ΕΛΠΕ - Στις 14/7 η πληρωμή

Τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2008, συνολικού ύψους ευρώ 0,45 ανά μετοχή αποφάσισε η γ.σ. των ΕΛΠΕ. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος ύψους ευρώ 0,15 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 7.8.2008, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Το καθαρό μέρισμα, μετά την αφαίρεση του φόρου ορίζεται σε 0,255 ευρώ. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ως ημέρα αποκοπής μερίσματος όρισε την 6.7.2009 και η πληρωμή ορίσθηκε στις 14.7.2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα