Διευκρινήσεις για την ΑΜΚ της ΖΗΝΩΝ

13:24 7/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η Ζήνων, έπειτα από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διευκρινίζει πως σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας την 30.6.2009, αποφασίσθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 50.455.861,62 ευρώ, με έκδοση 98.933.062 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας ευρώ 0,51 εκάστης με εισφορά εις είδος, σύμφωνα με τη διενεργηθείσα κατά το άρθρο 9 του ν. 2190/1920, αποτίμηση της αξίας των μετοχών των εταιρειών Megabet LTD, Poerol LTD, Eurogoal Cyprus LTD, Eurogoal Betting LTD, Eurogoal Racing LTD, Shigi
Bet LTD, Kastor Leisure LTD, Kastor Betting LTD και Primebet LTD, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και παράλληλα εκχωρήθηκε ομόφωνα στο Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1(β) του ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 1 του καταστατικού, η εξουσία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε μετρητά έως του ποσού του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ευρώ 3.310.122,36, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω αναφ
Keywords
Τυχαία Θέματα