Αγορά 750 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

Η Eurobank Properties προέβη στις 20.07.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 750 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,15 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 5.362,50 ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα