Ανοιχτές 691 θέσεις για προσλήψεις στο Δημόσιο (λίστα)

Τις 691 θέσεις που είναι ανοιχτές για προσλήψεις στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

1) ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 16Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία- Εφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο),

στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.)
Προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εξήντα δύο (2) συνολικά θέσεων Μόνιμου Προσωπικού και Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία-Εφορείες Αρχαιοτήτων – Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.),ως εξής:

43ΠΕ (Αρχαιολόγων Ειδικότητας Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών, ΠΕ Αρχαιολόγων Ειδικότητας Προϊστορικών – Κλασικών, ΠΕ7 Αρχαιολόγων, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Λογιστικού), ΠΕ1 Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ Πληροφορικής)

10ΤΕ (Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Πληροφορικής).

8ΔΕ(Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων).

1ΥΕ Κλητήρων Επιμελητών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και να τα αποστείλουν σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη
16Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε.ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.).

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-01-2018 και έως και 23-01-2018, (ώρα 14.00 μ.μ.). Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 29ης Ιανουαρίου 2018, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

2) AΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017): Πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Προκηρύσσει γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων , ως εξής:
418 ΠΕ Εφοριακοί
130 ΠΕ Τελωνειακοί.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και να τα αποστείλουν σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη
1Γ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-01-2018 και έως και 18-01-2018, (ώρα 14.00 μ.μ.). Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ης Ιανουαρίου 2018, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

3) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης (EU-LISA): Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών
Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 8036/15-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων, ως εξής:

1 Procurement Officer, με στοιχεία προκήρυξης eu-LISA/17/TA/AD5/5.1
1 Finance and Budget Officer, με στοιχεία προκήρυξης eu-LISA/17/TA/AD7/11.1
1 Finance and Budget Assistant, με στοιχεία προκήρυξης eu-LISA/17/TA/AST4/10.1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]europa.eu
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/TemporaryAgent.aspx

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-12-2017.

4) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης (EU-LISA): Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών
Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 8336/23-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις Εθνικού Εμπειρογνώμονα, ως εξής:

1 Εθνικός Εμπειρογνώμονας με στοιχεία προκήρυξης:
eu-LISA/17/SNE/2.2 Policy Expert: IT systems for HOME affairs (Tallinn,ESTONIA)
1 Εθνικός Εμπειρογνώμονας με στοιχεία προκήρυξης:
eu-LISA/17/SNE/4.1 Protective Security Expert (Tallinn,ESTONIA).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. : [email protected]
το αργότερο μέχρι τις 13-12-2017 και 15-01-2018, αντίστοιχα.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στην ιστοσελίδα: http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/SecondedNationalExpert.aspx

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-12-2017 και έως και 17-01-2018 αντίστοιχα.

5) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA): Πρόσληψη 2 ατόμων
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA), σύμφωνα με το Α.Π. 8251/21-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, ως εξής:

ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ
1 Cooperation Planning and Support Director Temporary Agent AD 14
(Cooperation Planning and Support
Directorate)
1 Project Officer Qualification, Test and SNE
Evaluation, Standardisation (Cooperation
Planning and Support Directorate)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.
Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eda.europa.eu/jobs

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-12-2017.

6) Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Βοΐου που εδρεύει στη Δ.Ε. Νεάπολης της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων – εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο για το Δεκέμβριο 2017 και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
20 Εργάτες Γ. Καθηκόντων, Νεάπολη Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, Γραφείο Προσωπικού, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01, Νεάπολη Κοζάνης, (υπόψιν κ. Τσάμη Αθανάσιου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24683 50203 – 24683 50209.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-12-2017
(εργάσιμες ημέρες & ώρες).

7) Δήμος Νέας Σμύρνης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, που εδρεύει στη Ν. Σμύρνη της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως τη λήξη θητείας του Δημάρχου, ενός (1) ατόμου ως Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου με αρμοδιότητα σε νομικά θέματα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νέας Σμύρνης, Πρωτόκολλο, 4ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 14, Τ.Κ. 171 21, Νέα Σμύρνη Αττικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-12-2017,
(εργάσιμες ημέρες και ώρες, 08.00π.μ.-14.00μ.μ.).

8) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ), που εδρεύει στη Θέρμη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και κωδικό MIS 5002462, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510010 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό μέχρι τη λήξη της πράξης και εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 01-01-2018, έκτακτου προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Χημικός Μηχανικός, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Θέρμη Θεσσαλονίκης.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 36-2017
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Μελέτη των αναγκών, της υποδομής και των ολοκληρωμένων υποσυστημάτων ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Συμβολή στη σύνταξη των προδιαγραφών και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων του τομέα των μεταφορών, εντός των πλαισίων του έργου. Συμβολή στο σχεδιασμό και υλοποίηση νέων-καθαρών συστημάτων μεταφορών Logistics, με στόχο τη βέλτιστη μεταφορά και δρομολόγηση «ευφυών» και ανακυκλώσιμων αγαθών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας/υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυναπτόμενη) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά.

είτε αυτοπροσώπως,
είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
είτε ταχυδρομικά,
είτε μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.Μ.Ε.Τ.)
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με την ένδειξη:

«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης
36-2017» (όπως αναφέρεται παραπάνω).
Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 498457 ή στο e-mail: [email protected]
(Αρμόδια κ. Αναστασία Χριστοδούλου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-12-2017, (ώρα 13.00μ.μ.) και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΒΚΜ469ΗΡ8-Ζ92/document

9) Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα της Π.Ε. Θεσπρωτίας, της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
2 ΥΕ Εργάτες –τριες Καθαριότητας-Συνοδοί Απορριμματοφόρων, Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Ηγουμενίτσας, Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Σουλίου 3, Τ.Κ. 461 00, Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας.
Πληροφορίες στα τηλ.: 26653 61160 – 26653 61156.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2017 έως και 14-12-2017.

10) Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Πειραιά που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους Δημότες μέσω της λειτουργίας Ιατρικών Πολυϊατρείων, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ετήσιας διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις Ιατρών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Χειρουργικής με εξειδίκευση κατά προτεραιότητα στο μαστό
1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Μαιευτική-Γυναικολογία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Γενική Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-12-2017 έως και 15-12-2017, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

11) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύου Μεταφορών : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ), που εδρεύει στη Θέρμη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και κωδικό MIS 5002462, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510010 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 12μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό μέχρι τη λήξη της πράξης και εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 01-01-2018, έκτακτου προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Θέρμη Θεσσαλονίκης.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 35-2017
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Προσδιορισμός των διαδικασιών ανάλυσης δεδομένων που απαιτούνται για την πλατφόρμα συντονισμού μεταφοράς και δρομολόγησης «ευφυών αγαθών» και κατανόηση των συστημάτων μεταφορών με στόχο τη βελτιστοποίησή τους.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας/υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυναπτόμενη) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά,
είτε αυτοπροσώπως,
είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
είτε ταχυδρομικά,
είτε μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.Μ.Ε.Τ.)
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με την ένδειξη:
«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης
35-2017» (όπως αναφέρεται παραπάνω).

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 498457 ή στο e-mail: [email protected]
(Αρμόδια κ. Αναστασία Χριστοδούλου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-12-2017, (ώρα 14.00μ.μ.) και
να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

12) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκτέλεση χημικών αναλύσεων στερεών και ορυκτών υλών στο Πρότυπο Χημικό Εργαστήριο Βόρειας Ελλάδας (ΠΧΕ.ΒΕ) και εφαρμογή όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στα πλαίσια πιστοποίησης του ΠΧΕ.ΒΕ κατά EN ISO 17025», που χρηματοδοτείται από τη ΔΕΗ ΑΕ, στο πλαίσιο ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 6μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό μέχρι τη λήξη της πράξης, έκτακτου προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Ενεργειακών Πόρων, ΑΗΣ Καρδιάς ΔΕΗ ΑΕ, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας.
Κωδικός Θέσης: 524Ε

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Αναλύσεις – μετρήσεις δειγμάτων στερεών και ορυκτών υλών που διενεργούνται στο Εργαστήριο ΠΧΕ.ΒΕ της ΔΕΗ ΑΕ και συγκεκριμένα :

– Προετοιμασία δειγμάτων στερεών καυσίμων και ορυκτών υλών.

– Θερμιδομετρήσεις, προσεγγιστικές & στοιχειακές αναλύσεις στερεών καυσίμων.

– Ανάλυση φυσικοχημικών παραμέτρων του ασβεστόλιθου και των προϊόντων ασβέστου Ατμοηλεκτρικών σταθμών.

– Αναλύσεις ελέγχου ποιότητας και βαθμονομήσεων των οργάνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 17025.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας/υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυναπτόμενη) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά,

είτε αυτοπροσώπως,
είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
είτε ταχυδρομικά,
είτε μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.Δ.Ε.Π.)
4ο χλμ Πτολεμαΐδας –Μποδοσάκειου Νοσοκομείου
Τ.Κ. 502 00, Πτολεμαΐδα Κοζάνης με την ένδειξη:
«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.
4416/04-12-17

Για το έργο «Εκτέλεση χημικών αναλύσεων στερεών και ορυκτών υλών στο Πρότυπο Χημικό Εργαστήριο Βόρειας Ελλάδας (ΠΧΕ.ΒΕ) και εφαρμογή όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στα πλαίσια πιστοποίησης του ΠΧΕ.ΒΕ κατά EN ISO 17025».
Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Πληροφορίες στο τηλ.: 24630 55300 ή στο e-mail: [email protected]
(Αρμόδια κ. Σοφία Κούτσιανου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-12-2017, (ώρα 12.30μ.μ.)
και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

13) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με τη Δημοσίευση Προκήρυξης (ΦΕΚ 1199/Γ’/27-11-2017), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ»
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γραφιστικός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός με τη χρήση Η/Υ» (ΓΤΠ51)
ΑΔΑ: 6ΝΤΖ46ΨΖΣΘ-ΡΓΖ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3679.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας σε θέση εκλογής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr).

Στη συνέχεια η υποβληθείσα ως άνω αίτηση με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί και σε έντυπη μορφή και σε 1 αντίγραφο (βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ιδρύματος στην ταχ. διεύθυνση:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Κτίριο Γ’, Τ.Κ. 263 35, Πάτρα, Αχαΐα.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 367614 και στο e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2017 έως και 05-02-2018.

14) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με τη Δημοσίευση Προκήρυξης (ΦΕΚ 1199/Γ’/27-11-2017), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ»
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονική Ανάλυση και Σύνθεση με Ψηφιακά Μέσα» (ΓΤΠ61)
ΑΔΑ: Ω4ΒΞ46ΨΖΣΘ-ΣΨΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3676.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας σε θέση εκλογής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr).

Στη συνέχεια η υποβληθείσα ως άνω αίτηση με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί και σε έντυπη μορφή και σε 1 αντίγραφο (βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ιδρύματος στην ταχ. διεύθυνση:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Κτίριο Γ’, Τ.Κ. 263 35, Πάτρα, Αχαΐα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 367614 και στο e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2017 έως και 05-02-2018.

15) Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου», που εδρεύει στη Χερσόνησο της Π.Ε. Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Αμιγώς Λογιστικού), Δ. Χερσονήσου Ηρακλείου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου», Αγίας Παρασκευής και Ναυάρχου Νεάρχου 1, Τ.Κ. 70014, Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης, (υπόψη κ. Μανουσάκη Νυμφοδώρας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28970 29202.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-12-2017.

16) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΗΠΤΗΛ), που εδρεύει στη Θέρμη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content» – «EasyTV» με αριθμό συμβολαίου 761999, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, 6μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό μέχρι τη λήξη της πράξης, έκτακτου προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα, ΕΚΕΤΑ Θέρμη Θεσσαλονίκης.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 16696
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Το σύστημα EasyTV έχει ως στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες πολυμέσων, προσφέροντας νέους μηχανισμούς παροχής τους, καθώς επίσης και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με βάση μια πολυγλωσσική προσέγγιση και προσαρμόζοντάς τους στις προτιμήσεις του χρήστη παρέχοντας εξατομικευμένο περιεχόμενο μέσω μιας ολοκληρωμένης ενιαίας πλατφόρμας πολυμέσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας/υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυναπτόμενη) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη,

είτε αυτοπροσώπως,
είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
είτε ταχυδρομικά,
είτε μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.Π.Τ.Η.Λ.)
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με την ένδειξη:

«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 16696/04-12-2017

Για το έργο «Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content» – «EasyTV».

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Πληροφορίες στο τηλ.: 2311 257722 ή στο e-mail: [email protected]
(Αρμόδιος κ. Κωνσταντίνος Βότης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-12-2017, (ώρα 13.00μ.μ.) και
να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

17) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), που εδρεύει στο Μαρούσι της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Smart IsLand Energy systems» – «SMILE», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 6μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό μέχρι τη λήξη της πράξης, έκτακτου προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Χημικός Μηχανικός, ΕΚΕΤΑ/Μαρούσι Αττικής.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 522Ε
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Σχεδιασμός ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος παραγωγής, διανομής και ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας σε αποκεντρωμένες περιοχές.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας/υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυναπτόμενη) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά.
είτε αυτοπροσώπως,
είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
είτε ταχυδρομικά,
είτε μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.Δ.Ε.Π.)
Αιγειαλείας 52,
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής, με την ένδειξη:

«Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4414/04-12-17
Για το έργο ‘’Smart Island and Energy systems”- SMILE >>.
Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Πληροφορίες στο τηλ.: 211 1069533 ή στο e-mail: [email protected]
(Αρμόδια κ. Αγγελική Διάφα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-12-2017, (ώρα 12.30μ.μ.) και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

18) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΗΠΤΗΛ), που εδρεύει στη Θέρμη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content» – «EasyTV» με αριθμό συμβολαίου 761999, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, 6μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό μέχρι τη λήξη της πράξης, έκτακτου προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης, ΕΚΕΤΑ Θέρμη Θεσσαλονίκης.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 16694
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου SDK4ED είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους, του χρόνου και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού σε συστήματα χαμηλής ενέργειας, παρέχοντας εργαλεία για την αυτόματη βελτιστοποίηση τόσο των παραμέτρων ποιότητας λογισμικού όσο και των μη λειτουργικών απαιτήσεων, όπως είναι η ενεργειακή απόδοση, η αξιοπιστία και η υπολογιστική πολυπλοκότητα. Συγκεκριμένοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

– Τη θέσπιση ενός συνόλου μεθόδων και εργαλείων για την παρακολούθηση των διαδικασιών έγκαιρης αναγνώρισης των ελλείψεων σχεδιασμού, των δεικτών κατανάλωσης ενέργειας και των τρωτών σημείων ασφαλείας, όσον αφορά την στοχευμένη πλατφόρμα υλικού και τις μη λειτουργικές απαιτήσεις
– Την εκτίμηση του κόστους και των περιορισμών που συνδέονται με τις υποχρεώσεις του τεχνικού χρέους σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής λογισμικού
– Τη δημιουργία εργαλείων για την αξιολόγηση των αποφάσεων διαχείρισης έργων σε σχέση με τις επιλογές αποπληρωμής του τεχνικού χρέους, υπό τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην κατανάλωση ενέργειας και την ασφάλεια
– Την εφαρμογή της προσδοκώμενης λύσης σε τρεις διακριτές αλλά συμπληρωματικές περιπτώσεις χρήσης από τη βιομηχανία στους τομείς των αερομεταφερόμενων συστημάτων, της υγειονομικής περίθαλψης και της αυτοκινητοβιομηχανίας
– Την επεξήγηση της σπουδαιότητας και των ωφελειών που εισάγονται από την ορθή διαχείριση του Τεχνικού Χρέους στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
– Την εκπαίδευση στελεχών από τη βιομηχανία ενσωματωμένων συστημάτων λογισμικού στη χρήση των εργαλείων του έργου.

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος της προτεινόμενης πλατφόρμας θα αποτιμηθεί από την επιτευχθείσα βελτίωση της παραγωγικότητας, τον βαθμό στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία θα υιοθετηθούν από την αγορά αναφοράς και την ελαχιστοποίηση των προσπαθειών για την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας/υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυναπτόμενη) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη,

είτε αυτοπροσώπως,
είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
είτε ταχυδρομικά,
είτε μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.Π.Τ.Η.Λ.)
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με την ένδειξη:
«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 16694/04-12-2017
Για το έργο «Software Development toolKit for Energy optimization and technical Debt elimination» – «SDK4ED».
Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Πληροφορίες στο τηλ.: 2311 257716 ή στο e-mail: [email protected]
(Αρμόδιος κ. Διονύσιος Κεχαγιάς).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-12-2017, (ώρα 13.00μ.μ.) και
να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

19) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΗΠΤΗΛ), που εδρεύει στη Θέρμη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content» – «EasyTV» με αριθμό συμβολαίου 761999, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, 6μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό μέχρι τη λήξη της πράξης, έκτακτου προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας, ΕΚΕΤΑ Θέρμη Θεσσαλονίκης.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 16695
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου SDK4ED είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους, του χρόνου και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού σε συστήματα χαμηλής ενέργειας, παρέχοντας εργαλεία για την αυτόματη βελτιστοποίηση τόσο των παραμέτρων ποιότητας λογισμικού όσο και των μη λειτουργικών απαιτήσεων, όπως είναι η ενεργειακή απόδοση, η αξιοπιστία και η υπολογιστική πολυπλοκότητα. Συγκεκριμένοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

– Τη θέσπιση ενός συνόλου μεθόδων και εργαλείων για την παρακολούθηση των διαδικασιών έγκαιρης αναγνώρισης των ελλείψεων σχεδιασμού, των δεικτών κατανάλωσης ενέργειας και των τρωτών σημείων ασφαλείας, όσον αφορά την στοχευμένη πλατφόρμα υλικού και τις μη λειτουργικές απαιτήσεις.
– Την εκτίμηση του κόστους και των περιορισμών που συνδέονται με τις υποχρεώσεις του τεχνικού χρέους σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής λογισμικού
– Τη δημιουργία εργαλείων για την αξιολόγηση των αποφάσεων διαχείρισης έργων σε σχέση με τις επιλογές αποπληρωμής του τεχνικού χρέους, υπό τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην κατανάλωση ενέργειας και την ασφάλεια
– Την εφαρμογή της προσδοκώμενης λύσης σε τρεις διακριτές αλλά συμπληρωματικές περιπτώσεις χρήσης από τη βιομηχανία στους τομείς των αερομεταφερόμενων συστημάτων, της υγειονομικής περίθαλψης και της αυτοκινητοβιομηχανίας
– Την επεξήγηση της σπουδαιότητας και των ωφελειών που εισάγονται από την ορθή διαχείριση του Τεχνικού Χρέους στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
– Την εκπαίδευση στελεχών από τη βιομηχανία ενσωματωμένων συστημάτων λογισμικού στη χρήση των εργαλείων του έργου.

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος της προτεινόμενης πλατφόρμας θα αποτιμηθεί από την επιτευχθείσα βελτίωση της παραγωγικότητας, τον βαθμό στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία θα υιοθετηθούν από την αγορά αναφοράς και την ελαχιστοποίηση των προσπαθειών για την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας/υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυναπτόμενη) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη,

είτε αυτοπροσώπως,
είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
είτε ταχυδρομικά,
είτε μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.Π.Τ.Η.Λ.)
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με την ένδειξη:

«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 16695/04-12-2017
Για το έργο «Software Development toolKit for Energy optimization and technical Debt elimination» – «SDK4ED».
Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Πληροφορίες στο τηλ.: 2311 257716 ή στο e-mail: [email protected]
(Αρμόδιος κ. Διονύσιος Κεχαγιάς).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-12-2017, (ώρα 13.00μ.μ.) και
να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

20) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), που εδρεύει στο Μαρούσι της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΟΖΑΝΗ 2020+» που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δήμου Κοζάνης 2012-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 4μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό μέχρι τη λήξη της πράξης, έκτακτου προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΚΕΤΑ/Μαρούσι Αττικής.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 523Ε
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Κοζάνης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας/υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυναπτόμενη) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά.
είτε αυτοπροσώπως,
είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
είτε ταχυδρομικά,
είτε μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.Δ.Ε.Π.)
Αιγειαλείας 52,
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής, με την ένδειξη:
«Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4415/04-12-17
Για το έργο «ΚΟΖΑΝΗ 2020+»».
Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυ

Keywords
δημοσιο, προσληψεις, θεσεις, υπευθυνη δηλωση, ΑΣΕΠ, αιτηση, δηλωση, ΕΛΤΑ, ηλεκτρονική, email, finance, budget, europa, http, expert, systems, home, security, support, project, test, https, κοζανη, τηλ, αθηνα, βενιζελος, νέα, θεσσαλονικη, δραση, logistics, courier, χλμ, gov, πειραιας, ελλαδα, iso, δεη, αησ, πατρα, φεκ, προγραμμα, minedu, κρητη, αμιγώς, access, media, εκετα, smart, island, energy, smile, software, debt, βιογραφικο, σταση εργασιας, καθαρα δευτερα, παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 2012, υπουργειο δικαιοσυνης, εκλογες 2012, βουλευτικές εκλογές 2012, minedu.gov.gr, σχεδιο αθηνα, βιογραφικο σημειωμα, ημερομήνια, υιοθετηση, ηλεκτρονική, αησ, αιτηση, εδρα, εξουσιοδοτηση, εργαλεια, ηγουμενιτσα, πειραιως, πλαισιο, προγραμμα, σμυρνη, τηλεφωνο, υπουργειο πολιτισμου, iso, mail, minedu, test, αγορα, αιτησεις, ανοικτο πανεπιστημιο, αοριστου χρονου, ατομο, γραφεια, διευθυνση, δημος, εγγραφο, εκετα, εκπαιδευση, εκτιμηση, εξηντα, ζωης, ειδοποιηση, εικοσι, υπηρεσια, υπηρεσιες, κτιριο, λιμενικο, ληξη, μηχανικος, μορφη, νεα σμυρνη, οκτω, πληροφορικη, υπογραφη, συγκεκριμενα, συνεχεια, συνταξη, σειρα, σοφια, τηλ, τμημα, υλοποιηση, χερσονησος, χλμ, κωνσταντινος, ωρες, access, budget, security, http, debt, εφαρμογη, energy, ενωση, εθνικο, europa, finance, gov, home, https, island, ηλεκτρονικα, project, υπουργειο, logistics, media, πληροφοριες, support, smile, systems, θεματα
Τυχαία Θέματα