Κομισιόν: Καλεί την Ελλάδα και 8 χώρες να συμμορφωθούν με τους κανόνες για την ανακύκλωση πλοίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σουηδίας σχετικά με την υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν πλήρως την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση πλοίων (κανονισμός για την ανακύκλωση πλοίων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013].

Σκοπός του κανονισμού της ΕΕ είναι να καταστήσει την ανακύκλωση πλοίων πιο

πράσινη και πιο ασφαλή. Κύριος στόχος του κανονισμού είναι να εξασφαλίσει ότι τα πλοία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΕΕ (εκείνα που φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ) ανακυκλώνονται με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο.

Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να εκπληρώνουν βασικές υποχρεώσεις όσον αφορά, αφενός, τον ορισμό των αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών και τον καθορισμό υπευθύνων επικοινωνίας και, αφετέρου, τη θέσπιση διατάξεων εθνικού δικαίου σχετικά με την επιβολή των εν λόγω ενωσιακών κανόνων και των εφαρμοστέων κυρώσεων.

Όλες αυτές οι υποχρεώσεις έπρεπε να εκπληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και τα κράτη-μέλη ήταν υποχρεωμένα να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τους σχετικούς ορισμούς και εθνικές διατάξεις επιβολής εντός της ίδιας προθεσμίας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, τα εν λόγω κράτη- μέλη δεν έχουν ανταποκριθεί, ή δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρως, στις σχετικές υποχρεώσεις τους.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή τους αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές. Τα οικεία κράτη-μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν.

Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

The post Κομισιόν: Καλεί την Ελλάδα και 8 χώρες να συμμορφωθούν με τους κανόνες για την ανακύκλωση πλοίων appeared first on Metaforespress.

Keywords
Τυχαία Θέματα