Τηλεδιάσκεψη σήμερα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί, σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, στις 11.00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www.epresence.gov.gr ), για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του κόμβου Κ5, του Έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής

Οδού Κατερίνης» Προϋπολογισμός: 15.400.000,00 € Χρηματοδότηση: 2016 ΕΠ 00810010, ΣΑΕΠ 0081, ΟΠΣ: 5000760 Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ «ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ».

Εισηγητής: Παρίς Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Έγκριση δημοπράτησης με επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ» σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» των υποέργων:

1.«Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Δυτικού Τομέα για τα έτη 2020 – 2022» και

2.«Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Ανατολικού Τομέα για τα έτη 2020 – 2022» Κωδικός έργου 2017ΕΠ50800003 στη ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ 2020

Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας

Ενότητας Πιερίας

Θέμα 6o: Έγκριση Παράτασης – Τροποποίησης της από 06-06-2017 σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης για την πράξη «Εγκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ SEATRAC σε παραλίες της Π.Ε. Πιερίας»

Εισηγήτρια: Μαλλιάρα Μαρία, Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Θέμα 7ο: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου»

Εισηγητής: Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/28-02-2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού μελών επιτροπής του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α/05- 08-1999) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» της ΠΕ Κιλκίς με ΑΔΑ: ΩΔΑΓ7ΛΛ-4ΙΛ.

Εισηγήτρια: Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος

Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

Θέμα 9ο: Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας, των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους για το χρονικό διάστημα από 1- 7-2020 έως 31-10-2020

Εισηγήτρια: Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

Θέμα 10ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Εισηγήτρια: Μαρία Μαλλιάρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Keywords
Τυχαία Θέματα