Τράπεζα Κύπρου: Με σύμβουλο την HSBC ετοιμάζεται να φύγει από το Χρηματιστήριο Αθηνών – Πάει Λονδίνο…

Tην πρόθεσή της να επιδιώξει την εισαγωγή της στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange, “LSE”) ανακοινώνει το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

Το Συγκρότημα προτίθεται επίσης να διατηρήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αξίων Κύπρου. Το Συγκρότημα

δεν προτίθεται να διατηρήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς δεν διατηρεί πλέον τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Η εισαγωγή στην premium κατηγορία του LSE εκπληρώνει έναν από τους στόχους της Τράπεζας για εισαγωγή της σε μεγάλο, Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο. Η εισαγωγή στο LSE και η ενδεχόμενη συμπερίληψη στους δείκτες FTSE UK, σε περίπτωση που πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια, θα ενισχύσει την προβολή του Συγκροτήματος και την εμπορευσιμότητα της μετοχής του. Η ευρύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, σε συνδυασμό με το ενδυναμωμένο προφίλ και την ενισχυμένη προβολή του Συγκροτήματος στις Ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές αγορές, θα βοηθήσει το Συγκρότημα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Τέλος, η συμμόρφωση με τα υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, η οποία απαιτείται στην premium κατηγορία του LSE, θα ενδυναμώσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών προς το Συγκρότημα.

Η Τράπεζα στοχεύει στην εισαγωγή της στο LSE κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων, της αξιολόγησης των διάφορων τεχνικών πτυχών και των συνθηκών της αγοράς. Η HSBC Bank plc έχει διοριστεί ως αποκλειστικός σύμβουλος και ανάδοχος.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, κατά τη διάρκεια του έτους 2015, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €1,3 δις ή κατά 10% λόγω των αναδιαρθρώσεων και των ενεργειών απομόχλευσης.

Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες το δ’ τρίμηνο 2015 και ανήλθε σε 48% στις 31 Δεκεμβρίου 2015, λόγω των αυξημένων προβλέψεων που προέκυψαν από τις αλλαγές στις παραδοχές αναφορικά με τις προβλέψεις, σε σχέση με τον συνεχή εποπτικό διάλογο με την ΕΚΤ σχετικά με τη ΔΕΕΑ

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) να ανέρχεται σε 14,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2015, υψηλότερος από τις ελάχιστες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις ύψους 11,75%

Οι καταθέσεις (μετά την προσαρμογή για την πώληση των εργασιών στη Ρωσία) αυξήθηκαν κατά €1,6 δις ή κατά 12% κατά τη διάρκεια του έτους 2015

Βελτιωμένη χρηματοδοτική δομή με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις (Δ/Κ) να μειώνεται κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες το δ’ τρίμηνο 2015 στο 121%, στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ο ELA έχει μειωθεί κατά €1,6 δις, στο σημερινό επίπεδο των €3,3 δις Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις ανήλθαν σε €624 εκατ. για το έτος 2015.

Η χρέωση προβλέψεων για απομείωση δανείων ανήλθε σε €630 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2015 και σε €959 εκατ. για το έτος 2015.

Οι ζημιές μετά τη φορολογία για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες και οι ζημιές μετά τη φορολογία για το έτος 2015, ανήλθαν σε €394 εκατ. και σε €438 εκατ. αντίστοιχα

Αναλυτικά:

Keywords
Τυχαία Θέματα