Πιο απλή η έναρξη λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καταργεί την γραφειοκρατία στην ίδρυση Ιδιωτικού ΚΤΕΟ.

Περαιτέρω απλούστευση στην έναρξη λειτουργίας των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με σχετική εγκύκλιο.

Μάλιστα όπως ξεκαθαρίζεται ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας αναγγελία έναρξης λειτουργίας, συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται ενώ παράλληλα

υπάρχει και πρόβλεψη προστασίας των επενδυτών!

Ειδικότερα στην εγκύκλιο για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ αναφέρεται ότι: «Η εγκύκλιος με Αριθμ. Πρωτ. 27230/2888/29-06-2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) «Εφαρμογή του ν.3919/2011(Α΄32) στην διαδικασία λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Η παρ.3 της σχετικής του θέματος εγκυκλίου, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14), στη διαδικασία λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μετά την κατάργηση της άδειας ίδρυσης και της άδειας λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας αναγγελία έναρξης λειτουργίας, συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 (άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας αντίστοιχα) της υ.α. 48597/5875/2009 (Β΄ 1975) όπως αυτά ισχύουν. Δηλαδή με την αναγγελία συνυποβάλλονται τόσο τα δικαιολογητικά που υποβάλλονταν για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, όσο και αυτά που υποβάλλονταν για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Επισημαίνεται ότι για λόγους προστασίας των επενδυτών αντί της καταργηθείσας πράξης «άδεια ίδρυσης» υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την έγκριση δόμησης, στο οποίο αποτυπώνεται το οικόπεδο και η έκτασή του, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την εν γένει διαμόρφωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και οι περιμετρικές ζώνες των 100 και 150 μέτρων, από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου ή της τυχόν κύριας έκτασης κατά περίπτωση που θα καταλάβει το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Επίσης αναγράφονται και όλα τα λοιπά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύονται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 34 του ν.2963/2001 (Α΄ 268), όπως ισχύει κάθε φορά.

Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ελέγχει τα παραπάνω και χορηγεί βεβαίωση, η οποία ισχύει για δύο (2) έτη, δυνάμενη να ανανεωθεί για ακόμα δύο (2) έτη.

Αντί θεώρησης από την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία δόμησης, μπορεί να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από την ανωτέρω υπηρεσία ότι στην υπόψη θέση επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις η ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

Η αρμόδια Υπηρεσία της κάθε Περιφέρειας για τη χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας ελέγχει τις προϋποθέσεις των διατάξεων και ειδικότερα των παρ. 3, 4 και 5 του ν.2963/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ότι πληρούνται κατά την ημερομηνία θεώρησης του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την έγκριση δόμησης.»

Κατά τα λοιπά έχει εφαρμογή η με αριθμ. πρωτ. 33660/3207/05-06-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ01-7ΤΓ) «Εφαρμογή της αριθµ. 26640/2298/2014 (ΦΕΚ Β’ 1302) κοινής υπουργικής αποφάσεως στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ» εγκύκλιος του Υπουργείου μας.

Ο υφυπουργός Μεταφορών

Ιωάννης Κεφαλογιάννης»

The post Πιο απλή η έναρξη λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ appeared first on NewsAuto.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα