Ανοικτή πρόσκληση για την αφίσα και το λογότυπο της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

12:24 21/2/2017 - Πηγή: ΕΡΤ

Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προτάσεις τους (έως τρεις/ 3) για την αφίσα της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και την επιλογή του χρώµατος (µία πρόταση) για τον λογότυπο της διοργάνωσης .

Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης διοργανώνει από το 2007 την Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

Θεσσαλονίκης. Οι δύο διοργανώσεις για τα έτη 2017 και 2019 (Μπιενάλε 6 και 7), εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ, µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 6η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, θα διεξαχθεί το διάστηµα Σεπτεµβρίου 2017- Ιανουαρίου 2018.

Το θεµατικό πλαίσιο της Μπιενάλε του 2017 φέρει τον τίτλο Φαντασιακές Εστίες-Imagined Homes. Με τους όρους «εστία» ή «σπίτι» νοείται όχι µόνο η κατοικία, αλλά και η κοινότητα/πατρίδα, ο τόπος όπου νιώθει κανείς ασφαλής και αποδεκτός, έχει τις ρίζες του και αναπτύσσει τον πυρήνα των κοινωνικών και οικογενειακών του σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με το θέμα της Μπιενάλε διαβάστε εδώ.

Γενική Περιγραφή του Αντικειµένου του έργου:

Η παρούσα ανοικτή πρόσκληση αφορά στο σχεδιασµό της αφίσας της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, µε την προοπτική εφαρµογών (παραγωγή καταλόγου, οδηγού-προγράµµατος, πρόσκλησης και τσάντας), τις οποίες θα αναλάβει ο ανάδοχος που θα επιλεγεί κατόπιν διεξαγωγής διαγωνισµού. Επιπλέον, ζητείται από τους συµµετέχοντες, η επιλογή-πρόταση χρώµατος για τον λογότυπο της διοργάνωσης.

Προδιαγραφές επικοινωνιακού µηνύµατος

1. Το προτεινόµενο χρώµα για τον λογότυπο της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης θα πρέπει να συνδέεται και να τεκµηριώνεται άµεσα και άρρηκτα µε το προτεινόµενο δηµιουργικό της αφίσας. Ο γενικός λογότυπος υπάρχει ήδη (επισυνάπτεται), ως εκ τούτου η όποια πρόταση για το χρώµα θα αφορά αποκλειστικά τον αριθµό 6 σε αυτόν. 2. Βασικός στόχος του σχεδιασµού της αφίσας που θα συνοδεύσει την 6η Μπιενάλε, είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη, πληρέστερη και εύληπτη προώθηση της διοργάνωσης, του στόχου και της κεντρικής θεµατολογίας της, σε συνδυασµό µε τον φετινό τίτλο. 3. Η όποια πρόταση για την αφίσα της διοργάνωσης θα πρέπει να φέρει τον λογότυπό της, τη διάρκεια (ονοµαστικά: Σεπτέµβριος 2017-Ιανουάριος 2018, September 2017-January 2018 ή µε αριθµούς, µέχρι να οριστικοποιηθούν οι ηµεροµηνίες) και ο τίτλος της (ελληνικά: Φαντασιακές Εστίες / αγγλικά: Imagined Homes). Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται η παρουσία του λογότυπου του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Υπουργείου 3 Πολιτισµού και Αθλητισµού, του Φορέα Χρηµατοδότησης, Εταίρων, Υποστηρικτών και Συνεργατών, καθώς και Χορηγών. 4. Η όποια πρόταση για την αφίσα της διοργάνωσης θα πρέπει να συνοδεύεται από κείµενο υποστήριξης, στο οποίο θα αναφέρεται και θα τεκµηριώνεται αναλυτικά τόσο το δηµιουργικό όσο και το χρώµα που προτείνεται. 5. Το δηµιουργικό θα πρέπει να είναι εύκολα προσαρµόσιµο στις εφαρµογές που πρόκειται να υλοποιηθούν για τη διοργάνωση, όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και στη διαδικτυακή προβολή της. 6. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει µέχρι 3 προτάσεις, αρκεί να αποσταλούν στο ίδιο ηλεκτρονικό µήνυµα καθώς και ταχυδροµικά.

Κριτήριο Επιλογής

Η επιλογή του δηµιουργικού για την αφίσα της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης θα γίνει µε καλλιτεχνικά κριτήρια από τη Συµβουλευτική Επιτροπή της διοργάνωσης και το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΚΜΣΤ, µε βασικό γνώµονα την καλύτερη και πληρέστερη µεταφορά σε εικόνα του επικοινωνιακού µηνύµατός της.

∆ιαδικασία Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει: • Έλεγχο των προτάσεων και αξιολόγησή τους. Από τις υποβληθείσες προτάσεις από όλους τους συµµετέχοντες στην ανοιχτή πρόσκληση θα προκριθούν τρεις (3) για την τελική επιλογή. Είναι δυνατόν να ζητηθούν βελτιώσεις των προτάσεων από τους δηµιουργούς τους. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προτείνοντα και δεν θεωρείται αντιπρόταση. • Εισήγηση στο ∆.Σ. του ΚΜΣΤ για την έγκριση των αποτελεσµάτων. • Η ανακοίνωση της τελικής επιλογής γίνεται εγγράφως προς τους επιλεγέντες από το ΚΜΣΤ

∆ιαδικασία κατάθεσης προτάσεων 1. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να στείλουν τις προτάσεις τους και τα δικαιολογητικά τους, ηλεκτρονικά, στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, υπόψη της κυρίας Αθηνάς Ιωάννου, στο [email protected] καθώς και ταχυδροµικά (µε εµπρόθεσµη σφραγίδα ή απόδειξη ταχυδροµείου ή courier) στη διεύθυνση του ΚΜΣΤ, Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη 56430, Θεσσαλονίκη, υ/ο κ. Αθηνάς Ιωάννου., µε την ένδειξη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ OPEN CALL ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», το αργότερο έως και την Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00.

Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις για την αφίσα που θα κατατεθούν σε έντυπη µορφή θα πρέπει να είναι σε µέγεθος 35Χ50 και ηλεκτρονικά (σε αρχείο εικόνας (bitmap) τύπου .tiff, .jpg ή .png, σε ανάλυση 300dpi). Οι προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα αποκλείονται αυτόµατα. Τον κίνδυνο της µη έγκυρης υποβολής της πρότασης φέρουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι. Το υλικό που θα υποβληθεί δεν επιστρέφεται. 2. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι θα καταθέσουν προτάσεις, θα δηλώσουν ταυτόχρονα ότι αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και, όποιος τελικά επιλεγεί, δεσµεύεται να υπογράψει σχετική σύµβαση (Ιδιωτικό Συµφωνητικό) µε το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στην οποία θα έχουν περιληφθεί όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης. 3. Η ανάθεση του έργου του σχεδιασµού της αφίσας της 6ης Μπιενάλε θα γίνει από τη ∆ιοίκηση του ΚΜΣΤ, η οποία, σε περίπτωση που κρίνει ότι καµία από τις προτάσεις που υπεβλήθησαν δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις της διοργάνωσης, δεν δεσµεύεται να επιλέξει κάποια από 4 αυτές, δικαιούται να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Στην περίπτωση µη επιλογής κάποιας από τις υποβληθείσες προτάσεις,, το ΚΜΣΤ δύναται να αναθέσει το έργο του σχεδιασµού της ταυτότητας της διοργάνωσης απευθείας σε τρίτο πρόσωπο. 4. Το ΚΜΣΤ δύναται να ζητήσει από τους υποψήφιους τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές του αρχικού σχεδιασµού, η αποδοχή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την τελική ανάθεση.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους είναι:

• Συµπληρωµένη Αίτηση Συµµετοχής (επισυνάπτεται) σε αρχείο word, η οποία θα πρωτοκολληθεί από το ΚΜΣΤ.

• Βιογραφικό σηµείωµα για τα φυσικά πρόσωπα ή προφίλ της εταιρίας για τα νοµικά πρόσωπα.

• Γραφιστικές προτάσεις για την αφίσα, µέχρι και τρεις (3), σε αρχείο εικόνας (bitmap) τύπου .tiff, jpg ή png, σε ανάλυση 300dpi.

• Κείµενο τεκµηρίωσης της πρότασης σε αρχείο PDF.

• Παρουσίαση του προτεινόµενου χρώµατος για τον λογότυπο της διοργάνωσης (pantone).

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως ισχύει, µε πρόσφατη ηµεροµηνία υπογραφής των φυσικών προσώπων ή του νόµιµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, από την οποία να προκύπτει ότι: i. ∆εν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι. Ii ∆εν τελούν υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. iii. ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας του Νοµικού Προσώπου (όταν ο υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο). iv. Ο σχεδιασµός της ταυτότητας της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης είναι πρωτότυπο έργο του υποψηφίου, προορίζεται αποκλειστικά για την διοργάνωση της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και δεν αποτελεί παραλλαγή έργου του ιδίου ή τρίτου, που έχει υποβληθεί, έστω και ως πρόταση, σε κάποιον άλλο διαγωνισµό στο παρελθόν. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί υπογεγραµµένη, σε σαρωµένο (scanned) αντίγραφο και σε αρχείο PDF.

Λοιποί όροι συµµετοχής: Η υποβολή προτάσεων από τους υποψηφίους και οι διαπραγµατεύσεις µε συντελεστές του ΚΜΣΤ, που τυχόν θα ακολουθήσουν, δεν δηµιουργούν κανένα δικαίωµα των υποψηφίων και ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση του ΚΜΣΤ προς αυτούς από καµία αιτία.

Η πρόταση που θα επιλεγεί θα λάβει το συνολικό ποσό των χιλίων (1000) ευρώ. (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των λοιπών κρατήσεων). Το ποσό θα αποδοθεί στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ορίζεται ως ο δηµιουργός και κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων επί του σχεδίου στην υποβαλλόµενη Αίτηση Συµµετοχής.

Το όνοµα του δηµιουργού θα αναφερθεί στην σχετική συνέντευξη Τύπου –παρουσίαση της διοργάνωσης, στο σχετικό δελτίο Τύπου µε την ανακοίνωση της επιλεχθείσας πρότασης, στον σχετικό κατάλογο τεκµηρίωσης και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Ο δηµιουργός του έργου που θα επιλεγεί θα κληθεί εντός 10 ηµερών να υπογράψει το σχετικό συµφωνητικό/Σύµβαση έργου, στο οποίο θα αναφέρονται οι επί µέρους όροι και συµφωνίες.

Ο δηµιουργός της πρότασης, που τελικά θα επιλεγεί, δεσµεύεται να αποστείλει στο ΚΜΣΤ το δηµιουργικό σε αρχείο διανυσµατικό (vector) τύπου eps, .svg, ai ή cdr.)., το οποίο το Μουσείο δύναται να χρησιµοποιήσει και να προσαρµόσει στις εφαρµογές που θα κριθούν αναγκαίες για την προβολή της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.

Υπό την έννοια αυτή, ο δηµιουργός παραιτείται κάθε δικαιώµατος επί των εφαρµογών που θα ακολουθήσουν.

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα Ο δηµιουργός, ο οποίος θα επιλεγεί ως Ανάδοχος, υποχρεούται να µεταβιβάσει στο ΚΜΣΤ το περιουσιακό του δικαίωµα επί των κάθε είδους εφαρµογών της σχεδιαστικής του πρότασης. Ως εκ τούτου, οι εφαρµογές που θα προκύψουν θα ανήκουν στο ΚΜΣΤ, το οποίο θα µπορεί να τις χρησιµοποιεί, εν όλω ή εν µέρει, αζηµίως και κατά βούληση, ήτοι για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο της προβολής της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η περαιτέρω εκχώρηση της ως άνω πρότασης ή/και των εφαρµογών της σε τρίτους θα τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης γραπτής συγκατάθεσης του δηµιουργού. Εξάλλου, το ΚΜΣΤ δεσµεύεται ότι θα σέβεται και θα διαφυλάττει το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού επί της σχεδιαστικής πρότασης που θα υποβάλει και, ιδίως, ότι θα αναφέρει πάντοτε το όνοµά του, κατά τον επιβαλλόµενο από τις οικείες συναλλαγές τρόπο, και ότι δεν θα προβεί, αυθαίρετα και αυτόβουλα, σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή αλλοιώσεις του έργου (σχεδιαστικής πρότασης) αυτού.

Υπογραφή σύµβασης Για όλα τα προαναφερόµενα θα υπογραφεί σχετική σύµβαση έργου µεταξύ του ΚΜΣΤ και του αναδόχου, διάρκειας δύο µηνών

Keywords
Τυχαία Θέματα