Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός στο "ΚΕΣΑΝ" στο Ηράκλειο (Κρήτης)

p1 {font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;margin-left:8px;margin-right:8px;margin-top:4px;margin-bottom:4px;text-align:justify;}

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της με αρ.
1/22.06.2012


Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΚΕΣΑΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ των εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αρ. Πρακτικού 24/15.06.2012, προκηρύσσει δύο (2] θέσεις ειδικού

επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου και πιο συγκεκριμένα μία θέση για έναν (1) Ψυχολόγο (Π.Ε.) και μία θέση για έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό (Τ. Ε.).

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης:1. Ψυχολογίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος, 2. Κοινωνικής Εργασίας (Τ.Ε.) με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Γνώση χρήσης Η/Υ, πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα.

Επιθυμητά προσόντα:

Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο με την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο με την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας ή στις ουσιοεξαρτήσεις. Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της πρόληψης ή σε χώρους με σχετικό αντικείμενο εργασίας, στο Δημόσιο ο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα. Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Επιστημονικές δημοσιεύσεις πέραν του διδακτορικού.


Επισημάνσεις:
Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για όποια ειδικότητα αυτό απαιτείται
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν:
Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠΕΠΘ.
Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΤΕΙ, πράξη αναγνώρισης από το ΙΤΕ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠΕΠΘ.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

Βιογραφικό σημείωμα. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησ
Keywords
Αναζητήσεις
κοινωνικη λειτουργος ηρακλειο, ζητειται κοινωνικη λειτουργος ηρακλειο
Τυχαία Θέματα