Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Σερρών

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ως υδρονοµείς για την αρδευτική περίοδο 2018, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και για (7) ηµέρες στο Τµήµα Προσωπικού (Γρ.11), τις ώρες 8.00πµ – 2.00µµ.

1.Αριθµός θέσεων

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµόν 926/13-12-2017 απόφαση του καθόρισε τον αριθµό των υδρονοµέων άρδευσης στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες Λευκώνα, Καπ. Μητρούση, Άνω Βροντούς

& Ορεινής ως εξής:

Α. Υδρονοµείς (6) άτοµα ήτοι :

α) ∆ύο (2) θέσεις υδρονοµέων άρδευσης για το αγρόκτηµα και κήπους της ∆.Κ. Λευκώνα.

β) ∆ύο (2) θέσεις υδρονοµέων άρδευσης για τα αγροκτήµατα της Τ.Κ. Καπ. Μητρούση.

γ) Μία (1) θέση υδρονοµέα άρδευσης για τα αγροκτήµατα της Τ.Κ. Άνω Βροντούς.

δ) Μία (1) θέση υδρονοµέα άρδευσης για τα αγροκτήµατα της Τ.Κ. Ορεινής.

Αρδευτική περίοδος

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όρισε µε την υπ’ αριθµόν 926/13-12-2017 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου.

Απαιτούµενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συµπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να µην υπερβαίνει το 60ο.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Θέσεις εργασίαςεύρεση εργασίαςαγορά εργασίαςεργασίαβρίσκω δουλειάκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψειςμόνιμες προσλήψειςΕπισυνάψεις: serres.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα