Προσλήψεις ερευνητών στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Διεργασιών Επιφανειακής Τροποποίησης σε Βαμβακερά Νήματα/Υφάσματα για Βαφή ενός Σταδίου με Μειωμένο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα (ChromaSurf)», με κωδικό πράξης (MIS) 5030868, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδ. ΣΑ Ε1451, το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Χημικής Μηχανικής
- Διδακτορική Διατριβή στη Φυσικοχημεία – Χημική Μηχανική
- Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κλεάνθη Ζαχαροπούλου, τηλ. 2610 965278, e-mail: [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ

ΙΤΕερευνητέςχημικοίθέση εργασίαςαγορά εργασίαςεύρεση εργασίαςκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψειςΕπισυνάψεις: anakoinosi.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα