Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Δ/ντή του 4/θέσιου Ειδικού Δ.Σ. Πύργου

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηλείας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71, Α’/19-05-2010), όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78, Α’/30-05-2017).

3. Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας «Καθήκοντα

και αρμοδιότητες των Πρ/νων των Περιφ/κών Υπηρεσιών ΠΕ & ΔΕ κ.α.»

4. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890, Β’/31-05-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»

5. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή Pdf

πλήρωση θέσεωνΕιδικό Δημοτικό ΣχολείοΕπισυνάψεις: oig94653ps-v87.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα