Επικοινωνιολόγος στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης ανακοινωνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνιολόγος, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 30/11/2017.

Το ποσό αμοιβής της ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250,00€) ευρώ, συμπεριλαβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας

άνω των 30 ετών και έως 60 ετών.
2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
5. Να έχουν δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ι. Μιχαήλ & Στρ. Σαράφη γωνία, Τ.Κ. 566 25, Συκιές. Τηλ. Επικοινωνίας 2313-329.538, 2313-329.585, 2313-329.596.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30/03/2017 έως 10/04/2017.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Θέσεις εργασίαςεύρεση εργασίαςαγορά εργασίαςεργασίαβρίσκω δουλειάκαριέρααγγελίαproson.grΕπισυνάψεις: sikeon.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα