9 Προσλήψεις στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο «EU CISE 2020 – European test bed for the maritime Common Information Sharing Environment in the 2020 perspective», «FLYSEC – Optomising time-to-FLY and enhancing airport SECurity», «DOGANA – aDvanced sOcial enGineering And vulNerability Assesment Framework», «FocusLocus: ADHD

management Gaming System for educational achievement and social inclusion», «Marine EO:

Bridging Innovative Downstream Earth Observation and Copernicus enabled Services for Integrated maritime environment, surveillance and security», «CY CISE – Cypriot information sharing environment towards an integrated national maritime surveillance awareness and enhancement of cross-sector and cross-border exchange of information» και «SAINT – Systemic analyzer in network threats», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για εννέα (9) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών.

Θέση 1-2
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ
- Άριστη γνώση HTML5, CSS3
- Άριστη γνώση και κατανόηση client-side scripting σε JavaScript
- Πολύ καλή γνώση frameworks όπως React, AngularJS
- Εμπειρία στη χρήση front-end CSS frameworks όπως Bootstrap
- Εμπειρία στην ανάπτυξη responsive web εφαρμογών με cross-browser compatibility
- Εξοικείωση στην ενσωμάτωση RESTful Web Services
- Εμπειρία στη χρήση εργαλείων version control (git, svn) και issue tracking
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ
- Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε JAVA EE ή Python
- Εκτενής εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS), κατά προτίμηση MySQL ή PostgreSQL
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη RESTful Web Services
- Εμπειρία στη χρήση εργαλείων version control (π.χ. git, svn) και issue tracking
- Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων Linux (π.χ. Debian, CentOS)
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ
- Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια εμπειρίας σε Java και Android
- Εμπειρία στη σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων βελτιστοποιημένων για συσκευές με περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων όπως κινητά τηλέφωνα
- Δυνατότητα σχεδιασμού εφαρμογών βάσει απαιτήσεων και μοντελοποίηση τους σε UML
- Εμπειρία στη χρήση versioning συστημάτων (git)
- Κατανόηση λειτουργίας Web service based τεχνολογιών (REST, JSON)
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ
- Εκτενής εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε διαχείριση συστημάτων Linux (π.χ. Debian, CentOS)
- Εμπειρία στον προγραμματισμό scripting γλωσσών (π.χ. Bash, Python)
- Εκτενής εμπειρία στη συντήρηση και διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS), κατά προτίμηση MySQL ή/και PostgreSQL
- Εμπειρία χρήσης SQL γλώσσας (queries)
- Εμπειρία σε προγραμματισμό διεργασιών (π.χ. cron)
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ ή ΤΕΙ για θέση game developer
- Εκτενής εμπειρία σε game development στο περιβάλλον ανάπτυξης ψηφιακών παιγνίων και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας Unity 3D
- Αποδεδειγμένη εκτενής εμπειρία προγραμματισμού σε C# στην πλατφόρμα Unity3D

Θέση 7
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ για την θέση του Senior C++ Developer/Engineer
- Άριστη γνώση και τουλάχιστον 3-5 έτη εμπειρίας σε ανάπτυξη με C++ (πρότυπα C++11/C++14) και της STL (standard containers, std::thread κτλ)
- Άριστη γνώση πολυνηματικού προγραμματισμού συστήματος σε περιβάλλον UNIX αλλά και εμπειρία σε cross platform development με CMake
- Άριστη γνώση προγραμματισμού sockets (TCP/UDP)
- Εκτενής εμπειρία στη χρήση εργαλείων version control (git) και issue tracking
- Εμπειρία στην αποσφαλμάτωση/βελτιστοποίηση/συντήρηση κώδικα
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 8
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικός Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ/ΤΕΙ για την θέση του Junior C++ Developer
- Καλή γνώση προγραμματισμού συστήματος με C++ και STL σε περιβάλλον UNIX
- Γνώσεις παράλληλου προγραμματισμού είτε με POSIX threads, είτε με std::threads
- Γνώσεις προγραμματισμού με TCP/UDP sockets
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 9
Απαραίτητα προσόντα:
- Απόφοιτος Λυκείου
- Εκτενής εμπειρία σε game development στο περιβάλλον ανάπτυξης ψηφιακών παιγνίων και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας Unity 3D
- Αποδεδειγμένη εκτενής εμπειρία προγραμματισμού σε C# στην πλατφόρμα Unity3D

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Καλλιρρόη Παρούση στο τηλέφωνο: 210-6503148 ή με την κα Πολυξένη Γιαλιά στο τηλέφωνο: 210-6503161.

Καταληκτική ημερομηνία: Κυριακή 15 Απριλίου 2018

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.Θέσεις εργασίαςεύρεση εργασίαςαγορά εργασίαςκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψειςμόνιμες προσλήψειςΕπισυνάψεις: anakoinosi.pdf aitisi_ekefe.docx
Keywords
Τυχαία Θέματα