140 πιστώσεις για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ

«Κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού (διδασκόντων του Π.Δ.407/80 και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του Π.Δ.163/2002) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018».

Έχοντας υπόψη:

1) την υπ’ αριθ.33/27-12-2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚΑ΄280/28-12-2006), όπως ισχύει.

2) την υπ’ αριθ.29/22-12-2014 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚΑ΄264/22-12-2014) [Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»]. 3) τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ.2 του Ν.1674/1986

(ΦΕΚΑ΄203/24-12-1986 ), σε συνδυασμό με το Π.Δ.407/1980 (ΦΕΚΑ΄ 112/09- 05-1980) και τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚΑ΄195/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει.

4) τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚΑ΄173/24-11-1983), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση Γ΄ του άρθρου 4 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚΑ΄114/11-06-2001) σε συνδυασμό με το Π.Δ.163/2002 (ΦΕΚΑ΄149/26-06-2002) και βάσει του αρθρ. 80 παρ. 19 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚΑ΄195/06-09-2011).

5) τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2530/1997 (ΦΕΚΑ΄218/23-10-1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6) τις διατάξεις του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚΑ΄222/12-11- 2012).

7) τις διατάξεις του Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚΑ΄94/14-08-2015)

8) τις διατάξεις του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του Ν.4405 (ΦΕΚ Α΄129/13-07-2016).

9) του Π.Δ.407/1980 (ΦΕΚΑ΄ 112/09-05-1980), του άρθρου 18 παρ.2 και 3 του Ν.1268/1982 (ΦΕΚΑ΄87/16-07-1982) και του άρθρου 79 παρ.6 περ.ιδ΄ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚΑ΄167/30-09-1985 ) σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ.3 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚΑ΄ 83/11-05-2016 ). 10) του Π.Δ.114/2014 (ΦΕΚ Α΄181/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

11) του Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚΑ΄114/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

Δείτε την Απόφαση των πιστώσεων στο έγγραφο αναλυτικά

Κατανομή πιστώσεωνπιστώσεις εκπαιδευτικώνπροσλήψεις εκπαιδευτικώνΑΣΠΑΙΤΕΑΕΙΤΕΙΕπισυνάψεις: apofasi_aspaite.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα