Σε εφαρμογή οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων 18 έως 25 ετών

Το «πράσινο φως» για την εφαρμογή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου νέων ηλικίας, από 18 έως 25 ετών, για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας έδωσε με εγκύκλιο του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.....

Στην εγκύκλιο, παρέχονται οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 43 του εφαρμοστικού νόμου του «μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής προσαρμογής», (ν. 3986/2011) που ισχύει από τον περασμένο Ιούλιο.
Ο νόμος προβλέπει τη σύναψη συμβάσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας νέων ηλικίας 18-25 ετών, μέχρι 24 μήνες, και με αποδοχές μικρότερες κατά 20% από εκείνες
που προβλέπουν για νεοπροσλαμβανόμενο χωρίς προϋπηρεσία η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και οι κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές κλαδικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις.
Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι εργοδότες θα πρέπει, σύμφωνα με την εγκύκλιο, να τηρούν 9 όρους:

1. Να μην έχουν πραγματοποιήσει τους τελευταίους 3 μήνες, πριν από τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, καμία μείωση του προσωπικού ούτε να το μειώσουν κατά τη διάρκεια ισχύος των νέων συμβάσεων. Ωστόσο, οικειοθελείς αποχωρήσεις, αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, δεν αφαιρούν τη δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
2. Αν ο εργοδότης έχει ήδη προσλάβει εργαζόμενους για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και οι ανάγκες επιβάλλουν να κάνει απολύσεις, υποχρεούται ή να μετατρέψει ισάριθμες συμβάσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε αορίστου χρόνου με πλήρεις αποδοχές ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, να προσλάβει εντός 30 ημερών ισάριθμους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας αντίστοιχες εκείνων που έχουν καταγγελθεί.
3. Η σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καταρτίζεται εγγράφως και υποβάλλεται το αργότερο εντός της επόμενης της σύναψής της, στον ΟΑΕΔ και την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του νόμου.
4. Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου αποδίδονται στο ΙΚΑ και καλύπτονται πλήρως από τον εργοδότη.
5. Οι νέοι μπορούν να απασχολούνται πλήρως ή μερικώς στην επιχείρηση.
6. Δεν μπορούν να προσληφθούν νέοι που αλλάζουν ειδικότητα όντας στην ίδια επιχείρηση, δηλαδή απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεών τους ως προς την ειδικότητα.
7. Οι νέοι δεν πρέπει να έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 24 μηνών στην ειδικότητα που προσλαμβάνονται.
8. Μπορούν να συνάπτονται περισσότερες της μίας συμβάσεις με τον ίδιο ή άλλο εργοδότη στην ίδια ειδικότητα μέχρι τη συμπλήρωση των 24 μηνών.
9. Και τέλος η διάρκεια της σύμβασης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη. Μπορεί, όμως, να είναι μικρότερης διάρκειας χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης οι νέοι ηλικίας 18-25 ετών, που αλλάζουν ειδικότητα όντας στην ίδια επιχείρηση, δηλαδή απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεών το
Keywords
Τυχαία Θέματα