ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Αγορά 10.000 ιδίων μετοχών

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Νοεμβρ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα