Εκλογή νέου Δ.Σ. της ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ

Την έγκριση αφενός μεν των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 85ης εταιρικής χρήσεως από 01.01.2008 έως 31.12.2008, μετά την επ' αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Επεξηγηματικής Έκθε... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα