Αγορά ιδίων μετοχών από ΔΙΑΣ Α.Ε.

Η Εταιρία ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι κατόπιν των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της (συν... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα