Αγορά 23.900 ιδίων μετοχών από MLS Πληροφορική

Η MLS Πληροφορική Α.Ε. κατ'εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ'αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 30.6.2008 απόφασης της Τα... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα