80 χρόνια πριν στην «Κ» 12.VIII.1938

Παρίσιοι, 11 Αυγούστου - Ενώ εξηκολούθουν εισέτι αι αιματηραί συγκρούσεις εις την Ρωσσομαντζουριανήν μεθόριον επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Μόσχας ανήγγειλαν ότι επήλθε χθες κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ του κ. Λιτβίνωφ και του Ιάπωνος πρεσβευτού κ. Σιγκεμίτσου διά την ειρηνικήν διευθέτησιν της μεθοριακής διαφοράς.

Keywords
Τυχαία Θέματα