ΑΠΟΦΑΣΗ 65 ΘΕΜΑ:Εγκριση δέσµευσης πίστωσης ύψους 5.000,00 € µε ΦΠΑ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης τουΚ.Α.Ε. 0879.02 οικ.έτους 2012 για την : πληρωµή συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων προηγούµενης χρήσης

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 65 ΘΕΜΑ:Εγκριση δέσµευσης πίστωσης ύψους 5.000,00 € µε ΦΠΑ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης τουΚ.Α.Ε. 0879.02 οικ.έτους 2012 για την : πληρωµή συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων προηγούµενης χρήσης
Ημ/νια: 12/01/2012
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
ΑΔΑ: ΒΟΝ24690Β1-ΓΛΧ
Keywords
Τυχαία Θέματα