Κάθε μήνα η υποβολή των ΑΠΔ – καταργείτε το πρόστιμο για την μη γνωστοποίηση μεταβολών στο ΙΚΑ.

Κάθε μήνα θα υποβάλλονται οι ΑΠΔ σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010.

Η αλλαγή της περιόδου της υποβολής της ΑΠΔ από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση θα εξασφαλίσει την δυνατότητα διενέργειας αυτοματοποιημένων ελέγχων, από τις οποίους θα εντοπίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια οι εργοδότες που δεν καταβάλουν

εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, ώστε τα αντίστοιχα ποσά να καταλογίζονται άμεσα και να τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αναγκαστικής είσπραξής τους.
Επίσης, θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010, που προβλέπουν την ταυτόχρονη καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους μέσω τραπεζικού συστήματος.

Επίσης σύμφωνα με το ίδιο νομοσχέδιο καταργείτε το αυτοτελές πρόστιμο για την μη γνωστοποίηση των μεταβολών στο ΙΚΑ, όπως, η υποχρέωση να απογράφονται στο Μητρώο εργοδοτών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με την έναρξη της απασχόλησης των ατόμων αυτών και να γνωστοποιούν με υπεύθυνη δήλωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες τις μεταβολές των στοιχείων τους που έχουν καταχωριστεί σε αυτό.
Υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει για την αλλαγή της επωνυμίας, της νομικής μορφής, των κατά νόμο υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, καθώς και για λοιπές περιπτώσεις που καθορίζονται με τον Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ. Με τον ίδιο Κανονισμό ορίζονται ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και η διαδικασία τροποποίησης και γνωστοποίησης των μεταβολών, καθώς και ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του εντύπου της απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα στο www.taxheaven.gr

Keywords
Αναζητήσεις
τροποποιητικη απδ προστιμο, τροποποιητικη απδ
Τυχαία Θέματα