Αποσύρονται επικίνδυνες θερμάστρες από την κυπριακή αγορά

Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για επικίνδυνη θερμάστρα και επικίνδυνο θερμοπομπό που κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

1.Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη. Επιπρόσθετα, δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τεχνικό φάκελο. Ως εκ

τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε οικειοθελή απόσυρσή του από την αγορά.

Προϊόν

· Κατηγορία: Συσκευές θέρμανσης
· Είδος: Θερμάστρα
· Εμπορική επωνυμία: ZEUS
· Τύπος: Αs1210
· Χαρακτηριστικά: 230 V, 2700 W, 50Hz

· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 029061

· Εισαγωγέας (στη συσκευασία): ZEUS FACTORY

· Διανομέας: SEITANIDES HOME – RV. TELESTAR LTD

Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία και εγκαύματα

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.

2. Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε οικειοθελή απόσυρσή του από την αγορά.

Προϊόν

· Κατηγορία: Συσκευές θέρμανσης

· Είδος: Θερμοπομπός

· Κατασκευαστής: Ukratlantic

· Εμπορική επωνυμία: Atlantic

· Μοντέλο: CMG-TLC/M

· Αριθμοί αναφοράς: 513807, 513810,
513812, 513815, 513820, 513825

· Εισαγωγέας: ATLANTIC INTERNATIONAL

· Διανομείς: LEROY MERLIN CYPRUS LTD &
MANTOX ENGINEERING LTD

Κίνδυνος: Hλεκτροπληξία

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.

3. Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη. Επιπρόσθετα, δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης EE, τεχνικό φάκελο και όλες τις απαιτούμενες οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε οικειοθελή απόσυρσή του από την αγορά.


Προϊόν

· Κατηγορία: Συσκευές θέρμανσης

· Είδος: Αερόθερμο

· Εμπορική επωνυμία: DiGi 0.1

· Μοντέλο: AF902

· Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 2000 W, 50 Hz

· Κατασκευαστής: JUMBO Α.Ε.Ε.

Σημάνσεις στη συσκευασία

· Διανομέας Κύπρου: JUMBO TRADING LTD

· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 0468048000039

Κίνδυνος: Φωτιά και ηλεκτροπληξία

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.


4. Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίο δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη. Επιπρόσθετα, δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης EE. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε οικειοθελή απόσυρσή του από την αγορά.

Προϊόν

· Κατηγορία: Συσκευές θέρμανσης

· Είδος: Αερόθερμο

· Εμπορική επωνυμία: ELPA

· Μοντέλο: FH15

· Χώρα κατασκευής: Κίνα

· Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 2000 W, 50 Hz

· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία):

· Εισαγωγέας: Ηλεκτρεμπορική Α.Κ. Μοδέστου Λτδ

Κίνδυνος: Φωτιά

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται, επίσης, οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Συμβουλές προς τους καταναλωτές για την αγορά και ασφαλή χρήση φορητών θερμαντικών σωμάτων

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς σε θέματα ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων, θεωρεί χρήσιμο να παράσχει βασικές συμβουλές στους καταναλωτές σχετικά με την αγορά και την ασφαλή χρήση των φορητών θερμαντικών σωμάτων όπως είναι οι θερμάστρες, οι θερμοπομποί, τα αερόθερμα και οι ηλεκτρικές κουβέρτες:

Αγοράζετε τα φορητά θερμαντικά σώματα από αναγνωρισμένους κατασκευαστές επειδή αναμένεται ότι τηρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας.

Πριν από την αγορά των φορητών θερμαντικών σωμάτων, βεβαιώνεστε ότι αυτά:
· Φέρουν τη σήμανση CE.
· Φέρουν σημάνσεις με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται η ονομαστική τάση σε βολτ (V), η ονομαστική συχνότητα (Ηz) ή το σύμβολο για τη φύση της τροφοδοσίας ( για εναλλασσόμενο ρεύμα) και η ονομαστική ισχύς σε βατ (W) ή το ονομαστικό ρεύμα σε αμπέρ (A).
· Φέρουν τo όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή.
· Φέρουν τον τύπο ή το μοντέλο του προϊόντος.
· Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι: εμφανείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην αφαιρούνται εύκολα.
· Συνοδεύονται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα.
· Διαθέτουν τριπολικό ρευματολήπτη ή φέρουν κατάλληλο ασφαλή μετατροπέα (conversion plug).

Για την ασφαλή χρήση των φορητών θερμαντικών σωμάτων, βεβαιώνεστε ότι αυτά:
· Δεν έχουν οποιοδήποτε εμφανές ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.
· Δεν έχουν υποστεί φθορές λόγω προηγούμενης χρήσης.
· Δεν έχουν κοντά κανένα εύφλεκτο υλικό.
· Δεν έχουν σκόνη και χνούδια στους αεραγωγούς τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν με τη βοήθεια ειδικού εξαρτήματος μιας ηλεκτρικής σκούπας αφού πρώτα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας τα θερμαντικά σώματα.
· Δεν αγγίζονται οι θερμές επιφάνειες με γυμνά χέρια.
· Δεν τίθενται σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
· Δεν χρησιμοποιούνται από άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένα άτομα χωρίς βοήθεια.
· Δεν αποθηκεύονται όσο είναι ακόμα ζεστά.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στo τηλέφωνo 22800522.

Keywords
Τυχαία Θέματα