Να γιατί ήλθε ο Παπανδρέου στην Μάνη!

Να γιατί ήρθε ο Παπανδρέου στην Μάνη συνοδεία ανεμογεννητριάδων! γιατί ο δολοφόνος του περιβάλλοντος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ υπέγραψε την θανατική καταδίκη της Μάνης!

Διαβάστε παρακάτω!

......κι ας μας έριχναν σταχτη στα μάτια τα λαμόγια!...λες και δεν τους ξέρουμε!

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 415
23 Φεβρουαρίου 2012
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.....

Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμόςμέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....»
(Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας
Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣΑΛΛΑΓΗΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. ..κλπ» (Α΄136) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 1ζ και 2) τουν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34)όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄ 70) και του άρθρου 65 τουν. 1892/1990 (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διαχείριση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος (Α΄160), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 207) και ειδικότερα των άρθρων 15 και 16 όπως το άρθρο 15 τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3937/2011(Α΄ 60).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 (παρ. 8, 9 και 10)του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 209).
6. Τις διατάξεις του ν. 3044/02 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων Έργων» (Α΄ 197) και ειδικότερα του άρθρου 13 αυτού.
7. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 85).
8. Τις διατάξεις του ν. 2204/1994 (Α΄ 59), «Κύρωση Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 8 αυτής.
9. Τις διατάξεις του ν. 1335/1985 (Α΄
Keywords
Τυχαία Θέματα