Διήγηση μοναχού υποτακτικού περί υπακοής

Εορτάζει στις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Παρήκοός τε και αθλητής ων άμα,Tω μεν, διώκη. Tω δε, προσδέχη πάλιν.
Τυχαία Θέματα