Καθαρά κέρδη €878 χιλ. παρουσίασε η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ για τη χρήση του 2020

Καθαρά κέρδη €878 χιλ. παρουσίασε η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Keywords
Τυχαία Θέματα