Μαζική υποβολή αιτήσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας από εργοδότες στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Ξεπερνούν τις 65.000 οι αιτήσεις των εργοδοτών – επιχειρήσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που ανήκουν στους ΚΑΔ που ανακοινώθηκαν, οι οποίες είτε έχουν αναστείλει την λειτουργία τους, είτε προχωρούν σε αναστολή των συμβάσεων μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους. 

Η Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας υποβάλλεται από επιχειρήσεις εργοδότες, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, του ιδιωτικού τομέα, των οποίων ή έχει

ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. Οι εργοδότες των επιχειρήσεων που έκλεισαν μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Μαρτίου. 

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών που πλήττονται σημαντικά βάσει Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εντύπων σε διαφορετικούς χρόνους και πάντα εντός του διαστήματος από 24.3.2020 έως και 20.4.2020 (χρόνος εφαρμογής του μέτρου)  από τον ίδιο εργοδότη, τμηματικά με ξεχωριστές υποβολές, ανάλογα με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας. 

Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να γίνει σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων έως τις 20 Απριλίου. Προσοχή, το επίδομα των 800 ευρώ διαρκεί για 45 ημέρες από την ημέρα αναστολής της σύμβασης εργασίας. 

Καταγγελίες συμβάσεων από τις 18 Μαρτίου θεωρούνται άκυρες. Άδειες άνευ αποδοχών, που έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής και των εργαζομένων τους, αίρονται αυτοδικαίως.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους ΚΑΔ υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21.3.2020.

Keywords
Τυχαία Θέματα