Κατατέθηκε ο νόμος online τυχερών παιχνιδιών: Άδειες στα 3 εκατ. ευρώ και RNG games

Με σημαντικές αλλαγές από τον νόμο που είχε καταθέσει η προηγούμενη κυβέρνηση, ήρθε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή, ο νέος νόμος για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, με 14 άρθρα στο νόμο «Επενδύω  στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του mononews.

Η τιμή της άδειας ορίζεται στα 3 εκατ. ευρώ (αντί για 5) για τη  διεξαγωγή  Διαδικτυακού Στοιχήματος και 2 εκατ. ευρώ για τη   διεξαγωγή  λοιπών διαδικτυακών

παιγνίων.

Η άδεια έχει διάρκεια 7 ετών (αντί για 5) από την έκδοση της πράξης χορήγησής της από την ΕΕΕΠ και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, για τα οποία εκδίδεται. Ανανέωση της άδειας για το ίδιο διάστημα και το ίδιο ποσό, γίνεται με αίτημα του κατόχου της άδειας ένα τουλάχιστον έτος πριν τη λήξη της.

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου εκδίδεται εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης, από τον υποψήφιο κάτοχο, ενώ η μη έκδοση σχετικής απόφασης από την ΕΕΕΠ συνιστά σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

Σημειώνεται (άρθρο 191) ότι τα παιχνίδια και των δύο κατηγοριών (Διαδικτυακό στοίχημα και λοιπά διαδικτυακά παίγνια) μπορούν να διενεργούνται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG games), κάτι που ο νόμος που είχε προταθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση είχε απαγορέψει.

Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση, η μίσθωση ή η παραχώρησή τους.

Ακόμη μια διαφορά (άρθρο 194)είναι ότι πλέον στα ιδρύματα που μπορεί να τηρεί λογαριασμό ο παίκτης προστέθηκαν τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, ενώ θεσμοθετείται Μητρώο Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates) το οποίο συστήνεται και τηρείται στην ΕΕΕΠ και οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να συνεργάζονται αποκλειστικά με θεσμοθετημένους affiliates, οι οποίοι πλέον θα φορολογούνται. Σημειώνεται ότι οι affiliates προωθούν τη δραστηριότητά των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών επ’ αμοιβή και σήμερα λειτουργούν σε πλήρως αδιαφανές καθεστώς.

Υποχρεώσεις υποψηφίων

Οι υποψήφιοι κάτοχοι αδειών είναι νομικά πρόσωπα με καταστατική έδρα, ή μόνιμη έδρα στην Ελλάδα, ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, με καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε εταιρεία καταχωρημένη στην blacklist τον τελευταίο χρόνο πριν την αδειοδότηση.

Επίσης ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να τηρεί στην Ελλάδα server με τα δεδομένα της διεξαγωγής παιχνιδιών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ακριβή αναπαραγωγή τους για διάστημα 10 ετών.

Για τη χορήγηση άδειας, ο υποψήφιος να λάβει την άδεια οφείλει να καταθέσει:

Εγγυητική επιστολή  500.000 ευρώ,Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων 3 ετών,Πιστοποιητικό οικονομικής και φορολογικής ενημερότητας,Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη θέσης σε εκκαθάριση και μη αίτησης για πτώχευση και θέση σε εκκαθάριση

Τέλος, το άρθρο 192, ορίζει ότι ο Κανονισμός Παιγνίων ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομιών μετά από εισήγηση της ΕΕΕΠ, αντικαθιστώντας το α.29 του 4002/11 που απαιτούσε Προεδρικό Διάταγμα.

The post Κατατέθηκε ο νόμος online τυχερών παιχνιδιών: Άδειες στα 3 εκατ. ευρώ και RNG games appeared first on mononews.

Keywords
Τυχαία Θέματα