Γ.Γ. Εμπορίου: Τι ισχύει για τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας

«Παρανοήσεις και παρερμηνείες σεδιάφορα σημεία» διαπιστώνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας τουΚαταναλωτή, σχετικά με την υποχρέωση χρήσης εταιρικής σφραγίδας.

Η υποχρέωση αυτή που απαιτείτογια να πραγματοποιούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι συναλλαγές στο όνομα της εταιρείας έχεικαταργηθεί εδώ και μια εξαετία. Παρ’ όλα αυτά, η Γενική Γραμματείς Εμπορίουεπανέρχεται σήμερα για να δηλώσει εκ νέου τι πράγματι ισχύει για την εταιρικήσφραγίδα.

«Αν και οι σχετικές διατάξεις ισχύουν σχεδόν έξι χρόνια δεν έχουν γίνειμέχρι σήμερα κτήμα όλων των εμπλεκόμενων, με αποτέλεσμα

να υφίσταται ακόμα η εσφαλμένη πεποίθηση σεπολλούς, ότι η δημιουργία μηχανικής εταιρικής σφραγίδας και η χρήση της είναι νομική υποχρέωση αντί του ορθού ότιανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα επιλέξει ο νόμιμοςεκπρόσωπος αυτής να θέσει τα στοιχεία της εταιρείας χειρόγραφα ή με μηχανικόμέσο» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γ.Γ. Εμπορίου.

Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι:«Σημειώνεται ότι αυτή η πρακτική, πουέρχεται σε αντίθεση με τη σχετική διάταξη του ν. 4156/2013, έχει επισημανθείκαι από την Παγκόσμια Τράπεζα ως διοικητικό βάρος, στο πλαίσιο των σχετικώνετήσιων μετρήσεων για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα (έκθεση DoingBusiness).

Έτσι, με εγκύκλιό του της 12/04/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Δ. Αυλωνίτης, ενημερώνει κάθε εμπλεκόμενο σε συναλλαγές με εμπορικές εταιρείες, για το περιεχόμενο της διάταξης και επιπλέον, για την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος πληροφόρησης που δημιουργείται ειδικά στις νεοσύστατες εταιρείες κατά τις συναλλαγές τους, το οποίο τις επιβαρύνει και διοικητικά και οικονομικά, η σχετική πληροφορία για την ισχύουσα διάταξη θα εμπεριέχεται πλέον στην ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας.

Με τις παραπάνω ενέργειες, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ευελπιστεί ότι πλέον το σχετικό θέμα να γίνει κατανοητό από όλους τους συναλλασσόμενους».

Keywords
Τυχαία Θέματα