Στα 1,277 δισ. ευρώ το ΜΚ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

19:47 14/7/2009 - Πηγή: Express
Το μετοχικό κεφάλαιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ανέρχεται σε 1.277.484.066,80 ευρώ, διαιρούμενο αντίστοιχα σε 284.465.964 άυλες (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών) κοινές, ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη και σε 60.800.000 ενσώματες, προνομιούχες, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη, κυριότητας του Ελληνικού.
Keywords
Τυχαία Θέματα