ΚΕΚΡΟΨ - Αποφάσεις ΓΣ

15:31 17/6/2009 - Πηγή: Express
Την έγκριση αφ΄ ενός μεν των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 85ης εταιρικής χρήσεως από 01.01.2008 έως 31.12.2008, μετά την επ' αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να επιφέρει.
Keywords
Τυχαία Θέματα