Τι λέει το Green Tank για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο

Η ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον, The Greek Tank, συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», που ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, καταθέτοντας γενικά και αναλυτικά σχόλια ανά άρθρο, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις.

Τα σχόλια του Green Tank

εστιάζουν στα ακόλουθα:

Χαρακτηρισμός, κατηγορίες και χρήσεις γης προστατευόμενων περιοχών: Οι ρυθμίσεις που προτείνονται στο νομοσχέδιο σχετικά με τηδιαδικασία χαρακτηρισμού μίας περιοχής ως προστατευόμενης και τον προκαθορισμόχρήσεων γης στις ζώνες προστασίας, ουσιαστικάκαταργούν την έννοια του σχεδιασμού και την ανάγκη προσαρμογής του πλαισίουπροστασίας στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Το Green Tank πρότεινε την αναδιατύπωση των σχετικών άρθρων ώστε:

να ορίζονται με σαφήνειαοι κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών, να ενσωματώνονται στοεθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών οι περιοχές Natura 2000, αλλά και να δίνεται η δυνατότητα στην πολιτεία ναπροστατεύσει στοιχεία της ελληνικής φύσης που διαφορετικά θα μείνουναπροστάτευτα και να ορίζεται το πλαίσιογια την επιλογή των επιτρεπόμενων χρήσεων ανά ζώνη προστασίας εντόςπροστατευόμενων περιοχών, χωρίς να υποβαθμίζονται τα φυσικά χαρακτηριστικά πουπροστατεύονται σε κάθε περιοχή. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις πρέπει νακλιμακώνονται όσο προσεγγίζεται ο πυρήνας προστασίας, με τις ζώνες απολύτουπροστασίας να είναι ιδιαίτερα αυστηρές.Διακυβέρνηση προστατευόμενων περιοχών: Το νομοσχέδιο επίσης προβλέπει την αναμόρφωση τηςδιοίκησης του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, μόλις δύο χρόνιαμετά την προηγούμενη μεταρρύθμιση. Είναι θετικό ότι διατηρεί κάποια από ταθετικά στοιχεία αυτής, δηλαδή, την κάλυψη όλων των περιοχών Natura 2000 και τηνπρόβλεψη επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό. Με την ίδρυση τουοργανισμού για το φυσικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή (ΟΦΥΠΕΚΑ) καιτοπικές Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ), η χώρα αποκτά ένα κεντρικό σχήμα συντονισμού του εθνικούσυστήματος προστατευόμενων περιοχών το οποίο εποπτεύεται από το ΥΠΕΝ. Με τιςπαρατηρήσεις του το Green Tank επισημαίνει ότι: Απαιτούνται ακόμα διευκρινίσεις για τη λειτουργία του και κυρίωςαποσαφήνιση σχετικά με τη σχέση του ΟΦΥΠΕΚΑ και του εποπτεύοντος ΥπουργείουΠεριβάλλοντος και Ενέργειας. Από τις αρμοδιότητες τουΟΦΥΠΕΚΑ και των τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών έχουναπαλείφει κρίσιμες αρμοδιότητες πουείχαν μέχρι σήμερα οι φορείς διαχείρισης, με κυριότερη την αρμοδιότητα της γνωμοδότησης επί σχεδιαζόμενων έργωνκαι δραστηριοτήτων. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να συμπληρωθούν. Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα πρέπει να προχωρήσει μόνο εφόσον έχουνεκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις για την επαρκή λειτουργία του (εξουσιοδοτικέςδιατάξεις, ειδικότερες ρυθμίσεις λειτουργίας, στελέχωση, πόροι, εξοπλισμός).

Όταν ένασύστημα προστατευόμενων περιοχών, από τον σχεδιασμό μέχρι τη διοίκηση του,είναι συνεκτικό και λειτουργικό τότε εκπληρώνει αποτελεσματικά τον κεντρικόρόλο του για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και συντελεί στη δημιουργίατοπικών προτύπων βιώσιμης ανάπτυξης.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης απορρέει από την αρχή τηςπρόληψης πιθανής βλάβης στο περιβάλλον. Όσο θεμιτή κι αν είναι η επίσπευση τωνδιαδικασιών που επιδιώκει το νομοσχέδιο, ηπεριβαλλοντική αδειοδότηση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα χρονοβόρο καιανασταλτικό βήμα προσέλκυσης επενδύσεων, αλλά ως το απαραίτητο εργαλείο για τηβέλτιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος, της υγιούς ανταγωνιστικότητας καιτης βιώσιμης ανάπτυξης.

Keywords
Τυχαία Θέματα