Στις 22/6 η ΓΣ της Νίκας

Στις 22/6 θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε..

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2009 (από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009. 3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών και των

Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2009 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/
Keywords
Τυχαία Θέματα