Περίπου 40 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε το αμοιβαίο Midas V της Εμπορικής Τράπεζας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Emporiki Protected Fund Midas V από την Εμπορική Τράπεζα, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους € 40 εκ. Ευρώ.

Πρόκειται για ένα γαλλικό αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο διατίθεται στην Ελλάδα μετά από σχετική γνωστοποίηση της πρόθεσης
διάθεσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η διαχείρισή του γίνεται από την Amundi και αντιπρόσωπός του στην Ελλάδα είναι η Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. Είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο διάρκειας 5 ετών,με εγγυημένο το 100% του αρχικά επενδυόμενου κεφαλαίου στη λήξη του. Η τελική του απόδοση συνδέεται με τη μέση απόδοση ενός επενδυτικού καλαθιού 15 επιλεγμένων μετοχών που συνθέτουν τους δείκτες Eurostoxx50, και S&P 500. Επιπλέον, ο επενδυτής θα εισπράξει ένα τοκομερίδιο 2,40% της Αρχικής Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (μείον την προμήθεια εγγραφής) στις 30/05/2011, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα ενημερωτικά έντυπα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα