Η πανδημια επηρέασε τα αποτελέσματα της ΕΛΤΟΝ το 2020

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2020 ανήλθε σε 124,1 εκ. ευρώ έναντι 131,2 εκ. ευρώ το 2019 σημειώνοντας μικρή, δεδομένων των συνθηκών παγκοσμίως λόγω της πανδημίας, μείωση 5,46%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 77,98 εκ. ευρώ από 86,68 εκ. ευρώ το 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 10,03%.

Οπως σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, παρά τη συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική

συγκυρία και εντός του 2020, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίδραση των περιοριστικών μέτρων του COVID-19, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας αύξηση τόσο στην Εταιρεία με 16,00% όσο και στον Όμιλο ELTON με 16,52% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2019 ήταν 15,31% στην Εταιρεία και 15,49% στον Όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2020 σε 7,23 εκ. ευρώ από 7,65 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, διατηρούμενα στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση ως προς τις πωλήσεις, ήτοι 5,83%. Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2020 σε 5,05 εκ. ευρώ από 5,75 εκ. ευρώ το 2019, στο 6,48% επί του τζίρου έναντι 6,64% το 2019.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 3,61 εκ. ευρώ από 4,31 εκ. ευρώ το 2019, ή αλλιώς 4,63% επί του τζίρου (2019: 4,98%). Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 4,74 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,67% έναντι των 4,71 εκ. ευρώ που ήταν το 2019 ενώ ως προς τον τζίρο ανήλθαν στο 3,82% έναντι 3,59% το 2019.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 2,73 εκ ευρώ από 3,25 εκ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση 15,99%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 3,59 εκ. ευρώ από 3,40 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 5,67%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 4.452.300 ευρώ και 4.243.283 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι αύξηση ποσοστού 190,62% και 331,28% αντίστοιχα. Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρίας στην κλειόμενη χρήση 2020 παρουσίασε μείωση κατά 2.912.732 ευρώ και 1.034.978 ευρώ ήτοι ποσοστό 12,58% και 7,10% αντίστοιχα.

ΕΛΤΟΝ2020Αποτελέσματα
Keywords
Τυχαία Θέματα