Μπενρουμπή: Με 95,746% η Sandrina

Στις 21 Μαϊου 2010, η Sandrina απέκτησε, 25.519 μετοχές της Μπενρουμπή που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,275% του μετοχικού κεφαλαίου με συνέπεια να κατέχει εφεξής, και δη απευθείας, 8.870.108 συνολικά, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας ή ποσοστό 95,746% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω 25.519 μετοχών, ήταν 3,48 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι ποσό 88.806,12 ευρώ συνολικά.

Keywords
Τυχαία Θέματα