Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει νέες θέσεις εργασίας!

20:01 3/8/2020 - Πηγή: Dimosio
Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής: ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2 ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση. 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή […]
Keywords
Τυχαία Θέματα