Δημόσιο: «Ανοιχτές» 383 θέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων (λίστα)

Τις 383 θέσεις στο δημόσιο και στο ευρύτερο δημόσιο τομέα που είναι «ανοιχτές» για προσλήψεις προσωπικού παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

1) Δήμος Πλατανιά: Πρόσληψη 1 ατόμου

O Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι του Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα):
Κωδικός θέσης: 106

Ειδικότητα: ΔΕ 28 Χειριστής Εκσκαφέα – Φορτωτή
Έδρα υπηρεσίας: Γεράνι Χανίων
Διάρκεια σύμβασης: 8μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει (*), β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ)

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Αρ. Προκήρυξης: 286 (ΑΔΑ: 7ΣΛ6ΩΞ5-ΚΗ1)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πλατανιά, Τ.Κ. 73014 Γεράνι Χανίων, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Ανδρεαδάκη Σταυρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2821340016).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πλατανιά, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες

Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 12 Μαρτίου 2018

2) Εθνικό κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ ινστιτούτο βιο-οικονομίας και αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «PROtective composite Coatings via Electrodeposition & Thermal Spraying» – «PROCETS», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 385
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Φυσικός
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικού
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Υπολογιστική Φυσική
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
4. Εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών έργων (project management)
5. Ερευνητική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά προγράμματα/έργα

Αρ. Προκήρυξης: 3856/26-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΕ2Ξ469ΗΡ8-57Υ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) Δημάρχου Γεωργιάδου 118 38333, Βόλος Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα παραληφθούν από το ΕΚΕΤΑ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3856/26-02- 2018 Για το έργο «PROtective composite Coatings via Electrodeposition & Thermal Spraying» – «PROCETS» Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την 13η Μαρτίου 2018 και ώρα 13.00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: [email protected] (κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)

3) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού_Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φύλαξης και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Αρχαιολογικών Χώρων και των Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, που εδρεύει στη Λαμία του νομού Φθιώτιδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
Κωδικός Θέσης: 101

Τόπος Απασχόλησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης (Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδος)
Ειδκότητα: ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών
Κωδικός Θέσης: 102

Τόπος Απασχόλησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Θερμοπυλών (Δήμος Λαμιέων Ν. Φθιώτιδος)
Ειδκότητα: ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρώσικης γλώσσας
Αρ. Προκήρυξης: (ΑΔΑ:6ΙΘ34653Π4-ΗΜΤ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, Καραμανλή και Ζαφείρη, Τ.Κ. 35133 Λαμία, υπόψη κας Σταμοκώστα Αν. ή κου Καλαντζή Ηλία (τηλ. επικοινωνίας: 22310- 47628).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής (Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης και Αρχαιολογικό Μουσείο Θερμοπυλών) όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Λαμιέων και Λοκρών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση•

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: ΠολίτεςΈντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου (ΣΟΧ)•

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: ΠολίτεςΈντυπα- Διαδικασίες

Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 12 Μαρτίου 2018

4) Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

– Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιστήμη και μοντελοποίηση με έμφαση στην ανάλυση κινδύνων με στοχαστικές και συστημικές προσεγγίσεις».
Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ4808 ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
– Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Διοίκηση και Κοστολόγηση με έμφαση στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα».
Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ4809
– Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική με έμφαση στα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα».
Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ4811

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.
Αρ. Προκήρυξης: 864 (ΑΔΑ: 7ΑΦ246914Υ-0ΝΜ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://service-apella.grnet.gr), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Ε.Ι. 2 Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2105381509, 2105381122 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω.
Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.: www.puas.gr (προκηρύξεις).

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 174/Γ΄/22-02-2018.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14/03/2018 έως 12/04/2018

5) Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) ΕΤΠΑ και Εθνικοί πόροι (κατά 15%) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg MED Cooperation Programme 2014 – 2020» συγχρηματοδοτούν το έργο «COMPOSE: Rural COMmunities engaged with POSitive Energy» (κωδικός MED:

1MED15_2.2_M23_209, Project Nb: 1001) με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 81336) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, κύριο Θεοχάρη Τσούτσο. Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος, o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: Απασχόληση Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση έργου.

Διάρκεια απασχόλησης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για 2 επιπλέον μήνες, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.
Ποσό: 16.500 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α. και όλων των νομίμων κρατήσεων) από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Staff costs» του έργου.
Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft office, υπηρεσίες διαδικτύου, κλπ.).

• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Αρ. Προκήρυξης: 2209 (ΑΔΑ: 7ΝΝΧ469Β6Ν-Γ7Λ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: 4 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 731 00 Χανιά Κρήτης Υπόψη: Διοικητικού Τμήματος κα Μαρία Κατσιούλη, τηλ. 28210 37040 κα Μπόνια Αρετή, τηλ. 28210 37073 και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τη Πέμπτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας)

6) Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

– Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού και συστημάτων για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων στην ηλεκτρονική μάθηση».
Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ4813

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.
Αρ. Προκήρυξης: 868 (ΑΔΑ: 68ΗΚ46914Υ-1ΑΕ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://service-apella.grnet.gr), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2105381101 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω. Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.: www.puas.gr (προκηρύξεις)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 22 Μαρτίου 2018

7) Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο ‘’ Costal Urban developmenT through the Lenses of Resiliency’’ (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας), στο πλαίσιο του προγράμματος “ Horizon 2020’’ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
Κωδικός Θέσης: 101

Ειδικότητα: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο πεδίο εξόρυξης γνώσης από ανοιχτά δεδομένα (open data) ή/και δεδομένα μεγάλου όγκου (big data) ή στις Τεχνολογίες Γνώσης, Δεδομένων και Λογισμικού ή στις Υπολογιστικές Μεθόδους και Εφαρμογές ή στη Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων.

3) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Αρ. Προκήρυξης: 21342 (ΑΔΑ: 6ΓΔΠΩΡ5-ΒΑ5)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Βλαχιώτη (τηλ. Επικοινωνίας: 2313317139, 7128, 7666, 7137).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ .

8) Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «CIVITAS DESTINATIONS», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81548 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Τσούτσο Θεοχάρη, που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αριθ. συμβολαίου 689031) και δύναται να τύχει απαλλαγής από τον ΦΠΑ (ΠΟΛ. 1128/1997), ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

Απασχόληση διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση έργου.

Διάρκεια απασχόλησης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για 2 επιπλέον μήνες, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.
Ποσό: 15.000 ευρώ (συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων) από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Αμοιβές προσωπικού-Τρίτοι» του έργου.

Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός ή κατόχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

• Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

• Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τον πολεοδομικό ή αστικό σχεδιασμό. • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην διοργάνωση εκδηλώσεων ή/και συνεδρίων.

• Γνώση λογισμικών επεξεργασίας φωτογραφιών και σύνθετων μέσων απεικόνισης και παρουσιάσεων (π.χ. Photoshop, Corel Draw).

Αρ. Προκήρυξης: 2201(ΑΔΑ: Ω9Ε0469Β6Ν-9Ν1)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 731 00 Χανιά Κρήτης Υπόψη: Διοικητικού Τμήματος κα Μαρία Κατσιούλη, τηλ. 28210 37040 κα Μπόνια Αρετή, τηλ. 28210 37073 και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τη Πέμπτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας)

9) Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Παρακολούθηση, απομόνωση και μοριακός χαρακτηρισμός των πληθυσμών των αρθρικών ινοβλαστών υπό φυσιολογικές συνθήκες και στην αρθρίτιδα», που χρηματοδοτείται από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο Μ. Αρμακά του ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέμιγκ» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στο πρόγραμμα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο επικεντρώνεται στο χαρακτηρισμό των εμβρυικών μεσεγχυματικών κυττάρων των άκρων (limb bud) που οδηγούν στο σχηματισμό του αρθρικού υμένα και τη μετέπειτα παρακολούθησή τους σε φυσιολογικές και αρθριτικές συνθήκες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μοριακής Βιολογίας / Ανοσολογίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Αρ. Προκήρυξης: 394 (ΑΔΑ: Ψ7ΗΣ469ΗΚΚ-ΞΗΣ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] . Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 201802_MScBioAM_SNF» (όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω). Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αιτήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά τ0ην ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 15/03/2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μ. Αρμακά στο τηλέφωνο 210-9656310 (εσωτερικό 252) ή στο email: [email protected] .

10) Δημοτικός Οργανισμός Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )» προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων, ειδικότητας Ηθοποιών ΔΕ, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση για το έτος 2017 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για την πραγματοποίηση των θεατρικών παραγωγών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δίπλωμα υποκριτικής Ανωτέρων Δραματικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού
Αρ. Προκήρυξης: 2511 (ΑΔΑ: ΩΥ2ΓΟΚ6Υ-Φ3Ρ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)», Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446 Βόλος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Πολιτισμού (τηλ. επικοινωνίας: 24210 – 82870), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως Παρασκευή 9 Μαρτίου

11) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού Μεταδιδάκτορα που θα απασχοληθεί για τις ανάγκες της Πράξης «Συνθετική Βιολογία: Aπό τις ομικές τεχνολογίες στη μηχανική γονιδίων», «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002636» μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• «Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι Πτυχιούχος Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Βιοχημείας ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ»

• «Κάτοχος Διδακτορικού σε Γεωπονικές ή Βιολογικές Επιστήμες ή Επιστήμες Ζωής»
Αρ. Προκήρυξης: 2843 (ΑΔΑ: Ψ41Χ46Ψ8Ζ6-ΕΥΞ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ. έως Παρ. εκτός Πέμ. και ώρες 12:00 – 14:00) ή ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2843/28-02-2018». Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Παρασκευή 16/03/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Πολυδεύκη Χατζόπουλο, Δ/ντή Εργ. Μοριακής Βιολογίας (τηλ. 2105294321/4329, email: [email protected]) και στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ (τηλ. 210 5294926, email: olga[email protected]).

12) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έργου (31/10/2019), με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, ως ακολούθως:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Ανάπτυξη συνθετικών συστημάτων έκφρασης dsRNA εναντίον εντομολογικών εχθρών, στο πλαίσιο ανάπτυξης τεχνολογιών Συνθετικής Βιολογίας και υποστήριξη «ανοικτής πρόσβασης» της Ε/Υ OMIC-Engine. Συμμετοχή στα ΠΕ2. Κοινές Ερευνητικές Δραστηριότητες, ΠΕ3. Παροχή Υπηρεσιών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ΑΕΙ Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή άλλων συναφών βιολογικών επιστημών
2. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης σε Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία ή άλλων συναφών βιολογικών επιστημών
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007
Αρ. Προκήρυξης: 4639 (ΑΔΑ: ΨΣΙΜ469Β7Ξ-ΤΕΒ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση, εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ 38334, Βόλος. (Υπ’ όψη κου Κοντού Θεόδωρου, τηλ. 24210 06413 και κας Βασίλαρου Ε. τηλ. 24210 06403)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την 14η Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας)

13) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού έκτακτου προσωπικού για τη μερική απασχόληση Στελέχωσης Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κέντρου Πληροφόρησης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5010845 (Κωδ. ΕΛΚΕ 97.0001) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Μ. Καψοκεφάλου, Καθηγήτρια ΓΠΑ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Απόφοιτος ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (βλ. εξαιρέσεις στην παράγραφο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ)
• Να είναι ελεύθερος στρατιωτικών υποχρεώσεων (θητεία, αναβολή, εξαίρεση)
Αρ. Προκήρυξης: 2795 (ΑΔΑ: Ψ45Ρ46Ψ8Ζ6-0ΙΩ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ. έως Παρ. εκτός Πέμ. και ώρες 12:00 – 14:00) ή ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2795/28-02-2018 και κωδικό θέσης ΜΒΚΠ6 (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι Παρασκευή 16/03/2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Δέσποινα Ξανθοπούλου (τηλ. 210 529 4273 email: [email protected]), Στέλλα Φανού (τηλ. 529 4922 [email protected]) και στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ (τηλ. 210 5294926, email: olga[email protected] ).

14) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού Διοικητικής Υποστήριξης μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5010845 (Κωδ. ΕΛΚΕ 97.0001) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Μ. Καψοκεφάλου, Αν. Καθηγήτρια ΓΠΑ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απόφοιτος ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 ≪Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων≫ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 ≪Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων≫ ή iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 ≪Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων≫. v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986 (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986 (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄613).

Αρ. Προκήρυξης: 2798 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΔ46Ψ8Ζ6-0Φ7)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανι

Keywords
δημοσιο, προσληψεις, θεσεις, microsoft office, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, ιεκ, οαεδ, βεβαίωση, αδα, ΑΣΕΠ, κας, τηλ, κεπ, ηλεκτρονική, gov, εκετα, αει, project, courier, βολος, email, λαμια, πειραιας, τμημα, φεκ, https, κρητη, med, energy, ΔΟΑΤΑΠ, staff, microsoft, office, πολυτεχνειο, χανια, θεσσαλονικη, urban, data, big, civitas, ΦΠΑ, photoshop, draw, bud, αθηνα, γπα, olga, συμμετοχή, iii, βιογραφικο, εφημεριδες, σταση εργασιας, ομαδα διας, σταυρος δημας, Καλή Χρονιά, αργιες 2012, εκλογες 2012, η ημέρα της γης, βουλευτικές εκλογές 2012, αλλαγη ωρας 2012, Ημέρα του παιδιού, εκλογες 2014, βιογραφικο σημειωμα, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, ημερομήνια, πολυτεχνειο, χωρες, ηλεκτρονική, αδεια, αιτηση, γνωση, γπα, δημος θεσσαλονικης, εδρα, εξουσιοδοτηση, ιεκ, ισοτιμια, οψη, πλαισιο, προγραμμα, πτυχιουχος, τηλεφωνο, υπουργειο πολιτισμου, φεκ, ωρα, email, med, office, photoshop, urban, αει, αρθρο, αιγαλεω, εξαιρεσεις, αιτησεις, αρετη, βεβαίωση, βοτανικος, γεωργιου, γινεται, γραφεια, δεσποινα, διευθυνση, δυνατοτητα, δημος, διοικηση, δικη, διπλωμα, ευρω, εκετα, εκπαιδευση, εντυπα, ετων, ετος, ευθυνη, εφαρμογες, υπηρεσια, υπηρεσιες, ισχυει, ιδρυμα, ιερα οδος, κας, κτιριο, λειτουργια, ληξη, μερικη απασχοληση, μηνες, μηχανικος, μαρια, νιαρχος, οδος, οκτω, ολγα, πανεπιστημιο αθηνων, πεδιο, πεμπτη, υπογραφη, πρισμα, πτυχιο, συγκεκριμενα, συνεχεια, συμμετοχή, τηλ, τμημα, τιτλος, ταχυδρομειο, των ακρων, υλοποιηση, φυσικα, φορα, ωρες, βιολογια, engine, εμφαση, ενωση, εθνικο, φακελος, gov, https, ηλεκτρονικα, project, υπουργειο, olga, πληροφοριες
Τυχαία Θέματα