Δημόσιο: Ανοιχτές 216 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού (λίστα)

Τις 216 διαθέσιμες θέσεις για προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο τομέα και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

1)Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ.141/19-12-2017 συνεδρίαση,

λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Z2/03-11-17 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2951/29-11-17 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (δύο άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1. Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες (υποχρεωτικό μάθημα Δ΄ εαρινού εξαμήνου).

2. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου).
Αρ. Προκήρυξης: 12383 (ΑΔΑ: 6Ι8646Ψ8ΧΒ-5ΙΛ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 2310 995397

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 25/01/2018

2) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 7/22-12-2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19- 12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1) «Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ» (Υποχρεωτικό, 2ου εξαμήνου) 2) «Κοστολόγηση» (ΜΒΑ Ελεύθερης Επιλογής, 2ου εξαμήνου)

Αρ. Προκήρυξης: ΑΔΑ: 69ΧΒ469Β7Θ-ΛΣΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.bma.upatras.gr MAIL: [email protected] ΤΗΛ.: 2610-969974, 997586 FAX: 2610-969990

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 6-2-2018

3) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 14/10-1-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/188935/Ζ2/3- 11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1) «Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων» (8ου εξαμήνου) 2) «Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος» (8ου εξαμήνου) 3) «Εδαφομηχανική ΙΙ» (6ου εξαμήνου)
Αρ. Προκήρυξης: ΑΔΑ: 6ΝΚΥ469Β7Θ-21Φ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.civil.upatras.gr MAIL: [email protected] ΤΗΛ.: 2610-996504, 2610-996501 FAX: 2610 996565
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 6-2-2018

4) Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εξατομικευμένη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών για ηλικιωμένους», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Συμεωνίδη, αναπληρωτή καθηγητή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο έως τις 31/01/2019 ημερομηνία λήξης του έργου (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Επαλήθευση και έλεγχος των λειτουργιών της πλατφόρμας προτυποποίησης λογισμικού. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας του έργου WP2 -Open Senior Citizen Public Service Engagement Platform Development/ Ανάπτυξη ανοιχτής πλατφόρμας γρήγορης ανάπτυξης και προτυποποίησης εφαρμογών για ηλικιωμένους

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
• Διδακτορικός τίτλος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
• Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα με συναφές αντικείμενο
• Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python στα πλαίσια ερευνητικών έργων
• Ερευνητική* εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών σε υποδομές νέφους στα πλαίσια ερευνητικών έργων
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
Αρ. Προκήρυξης: 4981/2018 (ΑΔΑ: ΩΝΠΒ46Ψ8ΧΒ-ΑΒ1)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Κτίριο Δ, Ισόγειο, Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη TK 54124, και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 29/01/2018 και ώρα 12:00

5) Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURAL DIPOLE – Creation of a Cultural Dipole in the cross border area», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020”, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, καθηγητή Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα (4) άτομα έως τις 31/08/2019 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης έως τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 19.198,8 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

1 άτομο / Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου: έως 6.000 € μέχρι 31/08/ 2019.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α)  Διενέργεια μελέτης προσβασιμότητας στον χώρο της δημιουργούμενης Πινακοθήκης «Κωνσταντίνος Ξενάκης» στο πλαίσιο του Π5.3.1 (Deliverable 5.3.1: Preparation of the exhibition space)  Παροχή τεχνικής βοήθειας κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του χώρου της έκθεσης ώστε να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση των επισκεπτών με αναπηρία καθώς και των εμποδιζόμενων ατόμων στα εκθέματα της Πινακοθήκης στο πλαίσιο του Π5.3.1 (Deliverable 5.3.1: Preparation of the exhibition space)  Παροχή τεχνικής βοήθειας στον σχεδιασμό απτικών μοντέλων για επισκέπτες με μειωμένη όραση στο πλαίσιο του Π5.3.1 (Deliverable 5.3.1: Preparation of the exhibition space)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Πανεπιστημίου
Διδακτορικό δίπλωμα Πανεπιστημίου με ειδίκευση σε θέματα προσβασιμότητας Τουλάχιστον τριετή ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της προσβασιμότητας
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας ( Γ2/C2)

1 άτομo / Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου: έως 9.839,40 € μέχρι 31/08/2019
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (B)  Προετοιμασία υποστηρικτικού υλικού και συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου στο πλαίσιο του Π1.3.3 (Deliverable 1.3.3: Project meetings).  Διαμόρφωση στρατηγικής για την προώθηση του έργου, την αξιοποίηση και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του στο πλαίσιο του Π2.3.5 (Deliverable 2.3.5: Marketing strategy, exploitation and sustainability plan).  Παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξη στις εργασίες κατασκευής του κτιρίου της Πινακοθήκης «Κωνσταντίνος Ξενάκης», με έμφαση στο κομμάτι της ενεργειακής βιωσιμότητας της κατασκευής στο πλαίσιο του Π5.3.1 (Deliverable 5.3.1: Preparation of the exhibition space)  Εφαρμογή των αρχών βιώσιμου σχεδιασμού κτιρίων κατά τη διενέργεια μελέτης προσβασιμότητας στον χώρο της δημιουργούμενης Πινακοθήκης «Κωνσταντίνος Ξενάκης» στο πλαίσιο του Π5.3.1 (Deliverable 5.3.1: Preparation of the exhibition space)  Συμβουλευτική υποστήριξη για την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της Πινακοθήκης και τον καθορισμό κατάλληλων συγκοινωνιακών ρυθμίσεων ώστε να εξασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση πεζών και οχημάτων στην Πινακοθήκη στο πλαίσιο του Π5.3.1 (Deliverable 5.3.1: Preparation of the exhibition space)  Συμμετοχή στην προετοιμασία της τελετής εγκαινίων της Πινακοθήκης «Κωνσταντίνος Ξενάκης» στο πλαίσιο του Π5.3.3 (Deliverable 5.3.3: Official opening of the Museum in Serres).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Πανεπιστημίου
Διδακτορικός τίτλος με ειδίκευση στην Βιωσιμότητα Κατασκευών
Τουλάχιστον τριετή ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο πολιτικού μηχανικού στο πλαίσιο ερευνητικού έργου σε θεματικές συγκοινωνιολόγου, βιωσιμότητας κατασκευών ή προσβασιμότητας
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας ( Γ2/C2)

1 άτομo / Οικονομολόγος Πανεπιστημίου: έως 2.399,40 € μέχρι 31/08/2019
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Γ)  Διαχείριση του έργου και εκθέσεων αποτελεσμάτων του έργου στο πλαίσιο του Π1.3.2 (Deliverable 1.3.2: Project Management).  Ετοιμασία Σχεδίου Δημοσιότητας και Διάχυσης του έργου στο πλαίσιο του Π2.3.1 (Deliverable 2.3.1: Dissemination and communication plan)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Οικονομολόγου από Σχολή Οικονομικών και Νομικών σπουδών με τίτλο σπουδών Πανεπιστημίου
Τουλάχιστον 150 ώρες Σεμινάρια/ επιμορφώσεις σχετικά με αναπηρία
Τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διαχείριση έργων
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας ( Γ2/C2)

1 άτομo / Γραφίστας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: έως 960 € μέχρι 31/08/2019
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Δ)  Διαχείριση του έργου και εκθέσεων αποτελεσμάτων του έργου στο πλαίσιο του Π1.3.2 (Deliverable 1.3.2: Project Management).  Σχεδιασμός της γραφιστικής ταυτότητας του έργου και σχετικού υλικού δημοσιότητας (λογότυπο, υποδείγματα ηλεκτρονικών αρχείων για παραδοτέα και παρουσιάσεις, ενημερωτικά φυλλάδια και δελτία) στο πλαίσιο του Π2.3.2 (Deliverable 2.3.2: Production of communication materials and tools)  Συμμετοχή στην οργάνωση των εκδηλώσεων δημοσιότητας του έργου στο πλαίσιο του Π2.3.4 (Deliverable 2.3.4: Publicity events)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις γραφικές τέχνες ή/και στην επικοινωνία Τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό ενημερωτικού / προωθητικού υλικού
Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των γραφιστικών τεχνών (γνώση των προγραμμάτων in Design και Photoshop και Illustrator)
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας ( Γ2/C2)
Αρ. Προκήρυξης: 4895/2018 (ΑΔΑ: Ω1Λ446Ψ8ΧΒ-0Χ5)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία μεταξύ 9.00-12.00, είτε ταχυδρομικά στο γραφείο του καθ. Αριστοτέλη Νανιόπουλου, Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο εδρών, Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: υπόψιν καθ. Αριστοτέλη Νανιόπουλου, Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο εδρών, Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη, και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων / Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής (κ. Γιώργος Παλάντζας).
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 995796, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994082-09- 26

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 29/01/2018 και ώρα 12.00

6) Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «91644 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία»», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Νικολαΐδου Αικατερίνη, καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας Φιλολογίας ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα 12 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου, 31/08/2022, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για το διάστημα Ιανουάριος 2018 έως Δεκέμβριος 2018.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ΠΕ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
• Επαγγελματική εμπειρία διοικητικής υποστήριξης τουλάχιστον 30 μηνών
• Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
• Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στις ενότητες α) χρήσης Η/Υ και διαχείρισης αρχείων, β) επεξεργασίας κειμένου, γ) υπολογιστικών φύλλων, δ) υπηρεσιών διαδικτύου, ε) βάσεων δεδομένων και στ) παρουσιάσεων
Αρ. Προκήρυξης: 5127/2018 (ΑΔΑ: 6Ρ2Δ46Ψ8ΧΒ-ΓΩ6)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, γραφείο 308Α, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54 124 Θεσσαλονίκη και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 997402, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009, 4082, 4026.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 29/01/2018 και ώρα 14:00

7) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ με αριθ. 1182/23.11.2017,
1208/28.11.2017 τ. Γ΄, προκηρύσσονται οκτώ (8) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Δ/νση: Βας. Κων/νου 21 & Τερζάκη, 21100, Ναύπλιο, Πληροφορίες: κα. Διαμαντίδου, τηλ. 27520-96129)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της τέχνης με έμφαση στα κοινωνικά- πολιτισμικά συγκείμενα των καλλιτεχνικών πρακτικών». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4133
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Δ/νση: Λ.Ευστ. & Στ.Βαλιώτη & Πλαταιών, 23100, Σπάρτη, Πληροφορίες: κα. Παπαστρατάκου, τηλ. 27310-89662 )
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Διεθνείς οργανισμοί και φορείς συνεργασίας στον αθλητισμό». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4134
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΜΜΕ
και Επικοινωνία και αθλητικό/πολιτικό περιβάλλον». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4137

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Δ/νση: Θέση Σέχι, 22100, Τρίπολη, Πληροφορίες: κα.Ψυχογυιού, τηλ. 2710-230128)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Πληροφορικής της Υγείας». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4135
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4138
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Μικροοικονομική». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4139

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
(Δ/νση: Λ.Ευστ.& Στ.Βαλιώτη & Πλαταιών, 23100, Σπάρτη, Πληροφορίες: κα. Νικολακάκου, τηλ. 27310-89720)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Φυσιολογία του ανθρώπου». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4136

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Δ/νση: Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη, Πληροφορίες: κ. Ταλαγάνης, τηλ. 2710-372163)
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμογές Διαδικτύου». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4140
Αρ. Προκήρυξης: 294 (ΑΔΑ: Ω60Λ469Β7Δ-ΞΟ0)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://serviceapella.grnet.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, καθώς και να προσκομίσουν ένα αντίγραφο αυτών στη Γραμματεία του Τμήματος. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19.03.2018

8) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 7/10-1-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/188935/Ζ2/3- 11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1) «Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων» (Στ’ εξαμήνου)

2) «Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στην Γεωλογία» (Στ’ εξαμήνου)
Αρ. Προκήρυξης: ΑΔΑ: 7Σ9Θ469Β7Θ – 596
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: [email protected] MAIL: [email protected] & [email protected] ΤΗΛ.: 2610-997922 & 997590 FAX: 2610-997300

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 6-2-2018

9) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 256/10-1- 2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:
– Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας

Αρ. Προκήρυξης: ΑΔΑ: 6ΧΙΜ469Β7Θ-ΕΚΠ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών (ΑΓΡΙΝΙΟ) Γραμματεία Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ.: 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ, Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.env.upatras.gr MAIL: [email protected] ΤΗΛ.: 26410-74112 FAX: 26410-74176

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 6-2-2018

10) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προώθηση της αποδοτικότητας των περιβαλλοντικών πόρων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας – AIRTHINGS», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως 03/07/2019 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.935 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Ένα (1)άτομο /Διδάκτορας / έως 10.935 € /έως 03/07/2019

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αξιολόγηση υλοποίησης ενεργειών προσομοίωσης και εκτίμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου στα πλαίσια του πακέτου :  (Πακέτο εργασίας 4, Δραστηριότητα 4.2.1, Παραδοτέο: Monitoring of the assigned contractors), Υποστήριξη στην εφαρμογή των μοντέλων ποιότητας αέριας ρύπανσης MEMO/MARS και MIMO, και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων στα πλαίσια του πακέτου :  (Πακέτο εργασίας 4, Δραστηριότητα 4.2.2, Παραδοτέο: Deployment of MEMO/MARS & MIMO systems).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Περιβάλλοντος
Διδακτορικός Τίτλος σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες σχετικός με ποιότητα αέρα Τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες ερευνητική εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη χρήση μοντέλων για την εκτίμηση της ποιότητας αέρα
Τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες ερευνητική εμπειρία στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ποιότητας αέρα και μετεωρολογικών δεδομένων
Τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο αντικείμενο της χρήσης μοντέλων για την εκτίμηση ποιότητας αέρα
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (C2/Γ2)
Αρ. Προκήρυξης: ΑΔΑ: 6ΧΙΜ469Β7Θ-ΕΚΠ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54 124, Τ.Θ. 483 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 996045, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994082-26- 09

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 31/01/2018 και ώρα 14:00

11) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Τεχνολογίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Αγροδιατροφή – ΒΙΤΑΔ» με κωδικό ΟΠΣ 5002469, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μεταδιδακτορικού συνεργάτη ή σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικών (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική κ.α.) ή Φυσικών (Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών κ.α.) ή Υπολογιστικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής
• Διδακτορικό τίτλο σπουδών με διατριβή σε σχετικό αντικείμενο (Μοριακή Βιολογία, Βιοϊατρική, Βιοπληροφορική, κ.α.) και τουλάχιστον δυο ερευνητικές δημοσιεύσεις στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία.
• Εμπειρία στην κατάστρωση, προτυποποίηση, αυτοματοποίηση, ολοκλήρωση και εφαρμογή πρωτοκόλλων γενετικών αναλύσεων
• Ικανότητα χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και εικόνας, προγράμματα παρουσιάσεων, υπολογιστικά φύλλα) και εξειδικευμένου λογισμικού για την επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων γονιδιωματικών και μεταγονιδιωματικών τεχνολογιών. Άνεση στην πρόσβαση, αναζήτηση και διαχείριση επιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων (biological data bases, patent searches, pathway enrichment analysis κ.α.)
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, προϋπηρεσία σε σχετικές εργασίες, άνεση στο γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά), εμπειρία σε διεπιστημονική εργασία, ευχέρεια στην οργάνωση εργασιών και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, καλή ικανότητα επικοινωνίας • Άριστη γνώση της Αγγλικής
Αρ. Προκήρυξης: 0024 (ΑΔΑ: 7ΜΔΡ469ΗΚΥ-ΓΣΛ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη: Αίτηση για θέση – (κωδικός θέσης). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ροδάνθη Λασηθιωτάκη, στη διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 02 Φεβρουαρίου 2018

12) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 253/10-1-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1. Αστικό Δίκαιo Υ (8.8 C)
2. Eμπορικό Δίκαιο και Πνευματικά Δικαιώματα Y (10.3 C)
3. Oργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων ΥΕ (6.8 S)
4. Γεωργική Παραγωγή και Περιβάλλον ΥΕ (8.7 S)
5. Διοίκηση Παραγωγής ΥΕ (8.14 S)
6. Mάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης ΥΕ (10.12S)
7. Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο YE (10.15 S)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών (ΑΓΡΙΝΙΟ)
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών
Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ.: 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ, Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.deapt.upatras.gr
ΤΗΛ.: 26410-74109, 74108 και 74121
FAX: 26410-74179

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 7-2-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deapt.upatras.gr

13) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 6/15-1-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

– Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 7-2-2018, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ
MAIL: [email protected]
ΤΗΛ.: 2610 996735
FAX: 2610 997186

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 7-2-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.math.upatras.gr

14) Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με τις πράξεις του Πρύτανη με αριθμ.πρωτ.706/9-10-2017 και 708/9-10-2017 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ με αριθμ.1346/τ.Γ΄/22-12-2017, προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τομέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
« Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Τεχνική Γεωλογία Επιφανειακών Εκμεταλλεύσεων Ορυκτών Πόρων»

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
« Γεωργική Μηχανική »
Αρ. Προκήρυξης: 2738 (ΑΔΑ: 6ΚΨΛ469Β6Ν-ΣΑΣ)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στην διαδικτυακή διεύθυνση https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων τηλ. 28210 37657 και Μηχανικών Περιβάλλοντος 28210 37781.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 02 Μαρτίου 2018

15) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 5 ατόμων

To E.M.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1393/29.12.2017 τ.Γ’ δημοσιεύτηκαν προκηρύξεις πέντε θέσεων καθηγητών ως εξής:
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Τομέας: «ΦΥΣΙΚΗΣ»
Αρ. Προκήρυξης: 44793/16.10.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών-Οργανολογία»
Αρ. Προκήρυξης: 44796/16.10.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές»
Αρ. Προκήρυξης: 44791/12.10.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική και Εφαρμογές της Αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας Λέιζερ με την Ύλη»
Τομέας: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»
Αρ. Προκήρυξης: 43991/12.10.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Αριθμητική Ανάλυση στο Μη Κυρτό Βέλτιστο »

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ»
Αρ. Προκήρυξης: 44799/16.10.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογίες Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Βιοεμπνευσμένου Υπολογισμού»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για την κρίση, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ. Αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαρτίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών στα εξής τηλέφωνα:
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών – 2107722023
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – 2107723997

16) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων

To E.M.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1375/29.12.2017 τ.Γ’ δημοσιεύτηκαν προκηρύξεις τριών θέσεων καθηγητών ως εξής:
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ»
Αρ. Προκήρυξης: 35308/12.9.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωτεχνική: Μηχανική Συμπεριφορά Γεωϋλικών»
Τομέας: «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ»
Αρ. Προκήρυξης: 34870/8.9.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Επισκευή/Ενίσχυση κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα»

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών – 2107722023
Τομέας: «ΦΥΣΙΚΗΣ»
Αρ. Προκήρυξης: 37778/22.9.2017
-Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική Φυσική Υπεραγωγιμότητας Υλικών»
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για την κρίση, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ. Αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαρτίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών στα εξής τηλέφωνα:
Σχολή Ηλεκτρολόγων Πολιτικών Μηχανικών – 2107723451
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών – 2107722023

17) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Στο αριθ. 1358/28.12.2017 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
-Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : ΑΡΡ4086
Αρ. Προκήρυξης: (ΑΔΑ: Ω28746ΨΖΥ1-1ΧΤ)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018
Περισσότερες πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος
-Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2551030928

18) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 53/21-12-2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 128/19-12-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1) Ελληνική Ιστορία
2) Ευρωπαϊκή Ιστορία
3) Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική Ι
4) Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙΙ
5) Φιλοσοφία 19ου – 20ου αιώνα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 7-2-2018, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών
ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ, Τ.Κ.: 26504.
MAIL: [email protected]
ΤΗΛ.: 2610-997155, 969830, 969300
FAX: 2610-969364

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 7-2-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.philosophy.upatras.gr

19) Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής» Δ. Ιωαννιτών : Πρόσληψη 3 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής» Δ. Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα, της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, για τα ΚΑΠΗ του Δ. Ιωαννιτών, Ιωάννινα
1ΔΕ Τεχνιτών Χειροτεχνίας, για τα ΚΑΠΗ του Δ. Ιωαννιτών, Ιωάννινα
1ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, για τα ΚΑΠΗ του Δ. Ιωαννιτών, Ιωάννινα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα Ηπείρου, (υπόψη κ. κ. Αθανάσιου Γκουγιάννου και Μερόπης Φαρμάκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 01037

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-01-2018 έως και 26-01-2018

20) Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής» Δ. Ιωαννιτών : Πρόσληψη 2 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής» Δ. Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα, τη

Keywords
δημοσιο, προσληψεις, θεσεις, εν λόγω, στην κ, θεσσαλονικη, αδα, μβα, διευθυνση, mail, τηλ, fax, civil, ΑΠΘ, ΦΠΑ, public, python, creation, cross, bulgaria, exhibition, space, συμμετοχή, project, βιωσιμότητα, official, opening, serres, tools, design, photoshop, ιανουάριος, φεκ, δεπ, τμημα, βας, https, αγρινιο, http, systems, δραση, αει, data, ηλεκτρονική, κρητη, minedu, gov, χλμ, αλεξανδρουπολη, νπδδ, ιωαννινα, καπη, ΑΣΕΠ, σταση εργασιας, παραταση φορολογικων δηλωσεων, Καλή Χρονιά, θεμα εκθεσης 2012, Τελετή Λήξης, minedu.gov.gr, 600 δις, αλλαγη ωρας 2012, ημερομήνια, πολυτεχνειο, δημοκριτειο, ηλεκτρονική, αδα, αβερωφ, αιτηση, γνωση, εδρα, εξουσιοδοτηση, εργασια, ιατρικη, ναυπλιο, νπδδ, περιοδικα, πλαισιο, πνευματικα δικαιωματα, προγραμμα, τηλεφωνο, φεκ, φυσικη, χημεια, ωρα, mail, minedu, photoshop, public, python, αγρινιο, αει, αρθρο, αικατερινη, αιτησεις, αναπηρια, αριστοτελειο πανεπιστημιο, αριστοτελειο, ατομο, βας, βιωσιμότητα, γινεται, γλωσσα, γραφεια, γρηγορης, δεπ, διαστημα, διευθυνση, δυνατοτητα, διδακτορικο, διοικηση, δωδεκα, διπλωμα, εκτιμηση, εν λόγω, επικοινωνια, ετος, εφαρμογες, τεχνολογια, εικοσι, υπηρεσια, υπηρεσιες, ισχυει, θεωρια, ιανουάριος, ιδρυμα, καπη, κειμενο, κτιριο, λειζερ, ληξη, λογο, μηνες, μηχανικος, μορφη, οκτω, οραση, οχηματων, πανεπιστημιο πατρων, πεδια, πεμπτη, περιβαλλον, ποιοτητα, υπογραφη, προγραμματα, πτυχιο, συγκεκριμενα, συνεχεια, συμμετοχή, σπαρτη, τηλ, τμημα, τριπολη, τιτλος, ισογειο, φυσικα, φυλλαδια, χλμ, ωρες, βιολογια, bulgaria, civil, cross, http, data, design, δικαιωματα, εφαρμογη, ευχερεια, εμφαση, ενωση, εθνικο, exhibition, fax, creation, gov.gr, gov, https, ηλεκτρονικα, project, κομματι, official, opening, πληροφοριες, στην κ, θεματα, υγειας
Τυχαία Θέματα