Οι φορολογικοί έλεγχοι και έρευνες που θα διενεργηθούν από τις ΥΕΔΔΕ κατά το έτος 2018



Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017, το έτος 2018 θα διενεργηθούν τουλάχιστον τετρακόσιοι πενήντα (450) έλεγχοι -έρευνες, τέσσερεις χιλιάδες διακόσιοι (4.200) στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και οκτώ χιλιάδες (8.000) έλεγχοι διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και ερευνών ανά Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. θα οριστεί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2018 που θα εκπονηθεί από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..

Keywords
Τυχαία Θέματα