Ο ΟΟΣΑ εκδίδει περαιτέρω οδηγίες για τις φορολογικές διοικήσεις σχετικά με τις εκθέσεις ανά χώρα (CBC)


Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο πλαίσιο του σχέδιο δράσης του σχετικά με τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών (Σχέδιο Δράσης BEPS), εξέδωσε πρόσθετες ερμηνευτικές κατευθύνσεις προς τις φορολογικές διοικήσεις, για την εφαρμογή και τη λειτουργία των εκθέσεων ανά χώρα (CBC).
Οι νέες οδηγίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις και απαντήσεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με την αντιμετώπιση των διανεμόμενων μερισμάτων, τη λειτουργία της τοπικής κατάθεσης, τη χρήση στρογγυλοποιημένων ποσών στον Πίνακα 1 της έκθεσης CbC του Ομίλου MNE και τις πληροφορίες
που πρέπει να παρέχονται σε σχέση με πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται.

Το πλήρες σύνολο οδηγιών σχετικά με την ερμηνεία και τη λειτουργία της Δράσης 13 της BEPS που εκδόθηκε μέχρι σήμερα παρουσιάζεται στο έγγραφο που δημοσιεύθηκε σήμερα. Οι οδηγίες αυτές θα συνεχίζουν να επικαιροποιούνται.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Keywords
Τυχαία Θέματα