Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειαςΣτη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τη πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Με το υπόψη σχέδιο νόμου: α) εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την τηλεοπτική πρόσβαση μονίμων κατοίκων περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης και β) ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Ειδικότερα:

I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α'

1.α. Προσδιορίζεται ο σκοπός του υπό ψήφιση νόμου, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και εξειδικεύονται το αντικείμενο και οι αρχές οι οποίες διέπουν το πλαίσιο επίτευξης της εν λόγω πρόσβασης.
β. Προσδιορίζονται οι έννοιες των όρων που αναφέρονται στον υπό ψήφιση νόμο, για την εφαρμογή του (Περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (ΠΕΤΚ), Επιχορήγηση δικαιούχου, Μητρώο Δικαιούχων του έργου κ.λπ.).
γ. Ορίζονται οι αρμόδιοι, για την επίτευξη του ανωτέρω έργου, φορείς [η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), οι δήμοι στην περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι μνημονευόμενες περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (ΠΕΤΚ) και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) με συνδρομητικό ρόλο] και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, η ΓΓΤΤ ως φορέας κεντρικού συντονισμού ελέγχει, μέσω της διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων, την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων των φορέων υλοποίησης του έργου και την τήρηση των υποχρεώσεων των παρόχων του έργου και διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση του έργου.
δ. Προσδιορίζονται οι περιοχές, οι μόνιμοι κάτοικοι των οποίων είναι δικαιούχοι του ανωτέρω έργου. Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
(άρθρα 1-4 και Παράρτημα)

2.α. Ορίζονται οι πάροχοι του ανωτέρω έργου (πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών), οι υποχρεώσεις αυτών και οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις επιλογής από τους δικαιούχους του έργου της τεχνολογίας:
i) επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να μεταφέρει το τηλεοπτικό της σήμα στην είσοδο του πομπού του προς εγκατάσταση κεραιοσυστήματος,
ii) δορυφορικής ευρυεκπομπής ή της απόκτησης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΡΤ Α.Ε., προσφέρουν αζημίως τα προγράμματά τους στον πάροχο της επιλογής των δικαιούχων, ο οποίος υποχρεούται να τα μεταφέρει αζημίως μέσω του δικτύου του σε εκείνους.
β. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα παροχής στους δικαιούχους πέραν των προαναφερομένων, συμπληρωματικών υπηρεσιών ή/και ευκολιών από τους παρόχους του έργου δωρεάν ή έναντι καταβολής σαφώς ορισμένου χρηματικού ποσού.
γ. Η χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόσβασης ορίζεται οκταετής και μπορεί να τροποποιείται με υπουργική απόφαση. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει στους δικαιούχους του έργου τις υπηρεσίες ανεξαρτήτως της οποιασδήποτε μεταβολής στο ιδιοκτησιακό ή νομικό καθεστώς αυτού ή τη θέση αυτού σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή την κήρυξή του σε πτώχευση. (άρθρο 5)

3.α. Προβλέπεται ότι, η υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου πραγματοποιείται με δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων, η οποία ανέρχεται, κατά ανώτατο όριο, στο ποσό των 110 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά δικαιούχο νοικοκυριό, χορηγείται εφάπαξ με δικαίωμα χρήσης για μία μόνο φορά και παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα δωρεάν απόκτησης των προβλεπόμενων υπηρεσιών πρόσβασης, με δικαίωμα επιλογής του παρόχου της αρεσκείας τους.
β. Ο προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου, ο οποίος καθορίζεται και τροποποιείται με κ.υ.α., περιλαμβάνει το προαναφερόμενο ποσό επιχορήγησης δικαιούχου, το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος εκτέλεσης του έργου και των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας και ενημέρωσης και τυχόν λοιπές συναφείς δαπάνες.
γ. Ο ανωτέρω προϋπολογισμός μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ), καθώς και από το αποθεματικό της ΕΕΤΤ, μερικά ή στο σύνολο του, κατ' εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 75 παρ.6 του ν. 4070/2012 (απόδοση του θετικού οικονομικού αποτελέσματος στον κρατικό προϋπολογισμό) καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, πόρο ή έσοδο αυτού. (άρθρα 6, 7)

4.α. Τίθενται οι προθεσμίες, εντός των οποίων οι μόνιμοι κάτοικοι ΠΕΤΚ μπορούν να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του εν λόγω έργου και οι πάροχοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων υπηρεσιών πρόσβασης στο σύνολο των δικαιούχων νοικοκυριών που τους επέλεξαν.
Η μη τήρηση των προβλεπομένων για τους παρόχους προθεσμιών συνεπάγεται τη ματαίωση της πληρωμής του παρόχου και την αποζημίωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, των δικαιούχων του έργου και των εκάστοτε αντισυμβαλλόμενων των παρόχων.
β. Η υλοποίηση του έργου μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες τεχνολογίες (δορυφορική ή επίγεια ευρυεκπομπή κ.λπ.).. Λοιπά θέματα, υλοποίησης του έργου καθορίζονται με κ.υ.α..
γ. Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του υπό ψήφιση νόμου εντάσσεται, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και η υφιστάμενη δράση, σύμφωνα με τη μνημονευόμενη υπουργική απόφαση, σχετικά με την επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των μονίμων κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών της επικράτειας (ν. Έβρου, Δωδεκανήσου κ.λπ.) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης. (Το πρόγραμμα της εν λόγω απόφασης έχει ήδη ολοκληρωθεί και το ποσό της επιχορήγησης ήταν 124 ευρώ, ανά δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). (άρθρα 8-10)

II. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (κατά βάση, των νόμων 4463/2017, 4070/2012, 4339/2015 και 4506/2017) και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθώς και λοιπά συναφή ζητήματα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1. Ανατίθεται στην ΓΓΤΤ η εποπτεία, η διαχείριση, η συντήρηση, η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων οπτικών ινών, τα οποία ανήκουν στους ο.τ.α. και έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους. (άρθρο 11)

2.α. Προσδιορίζονται οι δράσεις που απαγορεύονται κατά τη διαχείριση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, εφαρμοζομένων των κυρώσεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Με κ.υ.α., εξειδικεύονται συναφή με τα ανωτέρω θέματα (κατηγορίες εξοπλισμού, όροι και δικαιούχοι αδειοδότησης, διάρκεια άδειας κ.λπ.).
β. Ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, η ετήσια επιχορήγηση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.), από το αποθεματικό της ΕΕΤΤ μετά την απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό του προβλεπόμενου ποσοστού του θετικού αποτελέσματος της Επιτροπής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη, από την κείμενη νομοθεσία, διαδικασία, (άρθρο 75 παρ.6 του ν. 4070/2012), με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών και αναπτυξιακών αναγκών του Οργανισμού. [Κατά τα ισχύοντα (άρθρο 18 παρ. 10, ν.4508/2017), προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης, με κ.υ.α., του Οργανισμού από το ΠΔΕ ή τον τακτικό προϋπολογισμό].
Η εν λόγω επιχορήγηση διενεργείται με υπουργική απόφαση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και με όμοια απόφαση, μπορεί να τροποποιείται το ποσό αυτής και να ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, (άρθρο 12)

3.α. Επιτρέπεται, η απόσπαση υπαλλήλου, μονίμου ή με σύμβαση εργασίας ι.δ.α.χ., του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για συνυπηρέτηση με τον σύζυγο ή συμβιούντα που υπηρετεί σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.
Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν αποκλειστικά τις αποδοχές εσωτερικού από το οικείο Υπουργείο και δεν δικαιούνται επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή και προσαυξήσεις για την κάλυψη των δαπανών στέγασης και οικογενειακών βαρών.
β. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, καθώς και με τη διάρκεια της θητείας των μελών του πειθαρχικού συμβουλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών κατά την πρώτη συγκρότηση αυτού.
(άρθρο 13)
4.α. Επεκτείνεται και στους παρόχους γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων (άρθρο 7 του ν. 1866/1989), σύμφωνα με τις οποίες διατίθεται ποσοστό των ακαθαρίστων εσόδων της ιδιωτικής τηλεόρασης, για την υλοποίηση προγράμματος κάλυψης αναγκών εκπαίδευσης και πληροφόρησης των τυφλών.
β. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (π.δ82/2017) και επανακαθορίζονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για την επιλογή των Προϊσταμένων των μνημονευόμενων Διευθύνσεων του εν λόγω Υπουργείου.
γ. Περιλαμβάνονται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καταργούνται με τον υπό ψήφιση νόμο. (άρθρα 14, 15)

Keywords
Τυχαία Θέματα
Κατατέθηκε,katatethike