Ένωση Κεφαλαιαγορών: Το Συμβούλιο εγκρίνει νομοθετικές μεταρρυθμίσειςΤο Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Τα κείμενα αφορούν:

τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας δεικτών αναφοράς που συμβάλλουν στη βιώσιμη χρηματοδότηση·τις υποχρεώσεις διαφάνειας για τις βιώσιμες επενδύσεις·νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων·εναρμονισμένο πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα·κανόνες για την προώθηση της πρόσβασης στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ.

Όλα τα κείμενα θα υπογραφούν στο Στρασβούργο

την εβδομάδα της 25ης Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βιώσιμη χρηματοδότηση

Το Συμβούλιο ενέκρινε δύο κανονισμούς που αποσκοπούν να καταστήσουν τη χρηματοδότηση πιο πράσινη και να την ευθυγραμμίσουν προς τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Η πρώτη μεταρρύθμιση καθιερώνει υποχρεώσεις γνωστοποίησης του τρόπου με τον οποίο οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες ενσωματώνουν στις επενδυτικές τους αποφάσεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες.

Η δεύτερη μεταρρύθμιση δημιουργεί νέους τύπους δεικτών αναφοράς που αποσκοπούν στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου: τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση που αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ενός τυποποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων, και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς, που έχουν τον πιο φιλόδοξο στόχο να επιλέγουν μόνο τις συνιστώσες οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη της μείωσης κατά 2 C όπως προβλέπεται στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Κείμενο του κανονισμού για τη βιώσιμη χρηματοδότηση — υποχρεώσεις γνωστοποίησης Κείμενο του κανονισμού για τη βιώσιμη χρηματοδότηση — δείκτες αναφοράς Βιώσιμη χρηματοδότηση: Πολιτική συμφωνία μεταξύ Προεδρίας και Κοινοβουλίου για τους κανόνες διαφάνειας (δελτίο Τύπου, 07/03/19) Βιώσιμη χρηματοδότηση: Πολιτική συμφωνία μεταξύ Προεδρίας και Κοινοβουλίου για τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (δελτίο Τύπου, 25/02/19) Επιχειρήσεις επενδύσεων

Η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε σήμερα καθορίζει νέες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και εποπτικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Η μεταρρύθμιση προσαρμόζει τις απαιτήσεις στα προφίλ κινδύνου και τα επιχειρηματικά μοντέλα των επιχειρήσεων, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που θεωρούνται συστημικές θα υπάγονται στο πλήρες καθεστώς προληπτικής εποπτείας των τραπεζών και θα εποπτεύονται ως πιστωτικά ιδρύματα, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις θα υπάγονται σε νέο ιδιαίτερο καθεστώς με ειδικές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας.

Κείμενο του κανονισμού για τις επιχειρήσεις επενδύσεων Κείμενο της οδηγίας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων Επιχειρήσεις επενδύσεων: Συμφωνία Προεδρίας και Κοινοβουλίου για νέο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο (δελτίο Τύπου, 26/02/2019) Καλυμμένα ομόλογα

Το Συμβούλιο ενέκρινε σειρά νέων κανόνων περί εναρμονισμένων απαιτήσεων για τα προϊόντα και περί εποπτείας των καλυμμένων ομολόγων, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Το πλαίσιο αυτό θα καθορίζει έναν κοινό ορισμό για τη χορήγηση σήματος καλυμμένων ομολόγων της ΕΕ και την παροχή προνομιακής κεφαλαιακής μεταχείρισης. Το εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο θα εξασφαλίσει σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα είναι σε καλύτερη θέση να προσφέρουν οικονομικά προσιτά ενυπόθηκα δάνεια για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και θα μπορούν να θέτουν στη διάθεση των επενδυτών εναλλακτικές ασφαλέστερες επενδύσεις.

Τα καλυμμένα ομόλογα είναι χρηματοδοτικά μέσα που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα, και τα οποία εξασφαλίζονται με διακριτές ομάδες περιουσιακών στοιχείων –συνήθως με ενυπόθηκα δάνεια ή χρεωστικούς τίτλους του δημοσίου– επί των οποίων οι επενδυτές τυγχάνουν προνομιακής ικανοποίησης σε περίπτωση χρεοκοπίας του εκδότη. Τα καλυμμένα ομόλογα είναι μια αποτελεσματική πηγή χρηματοδότησης της οικονομίας που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό βεβαιότητας για τους επενδυτές.

Κείμενο του κανονισμού για τα καλυμμένα ομόλογα Κείμενο της οδηγίας για τα καλυμμένα ομόλογα Ένωση Κεφαλαιαγορών: Πολιτική συμφωνία σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τα καλυμμένα ομόλογα (δελτίο Τύπου, 27/02/19) Αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε νέο πλαίσιο που θα βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης. Αφορά ειδικά την πρόσβαση στις «αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ», μια πρόσφατη κατηγορία τόπου διαπραγμάτευσης για μικρούς εκδότες.

Η πρόταση περιέχει τροποποιήσεις επί του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς και επί του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο κατά τρόπο ώστε οι υποχρεώσεις των εκδοτών των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ να είναι πιο αναλογικές, με ταυτόχρονη προστασία της ακεραιότητας της αγοράς και των επενδυτών.

Κείμενο του κανονισμού για τις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ Ένωση Κεφαλαιαγορών: Επιβεβαίωση τελικής συμφωνίας στο Συμβούλιο για την ευκολότερη πρόσβαση των ΜΜΕ στις χρηματοπιστωτικές αγορές (δελτίο Τύπου, 20/03/19) Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης
Keywords
Τυχαία Θέματα